Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nakkilan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 61

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelma

 

Kh 13.06.2022 § 154 

 

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Juha Suikkanen, puh. 040 744 6223

    

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

 

Liitteenä talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2026 laadintaohjeet.

 

Esittelijä  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion laadintaohjeet.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano valiokunnat, toimialajohtajat, taloustiimi Unkuri/Plaami

 

 

Kh 10.10.2022 § 338 

 

 

 

Kuntatalousohjelma 2023-2026

 

Historiallinen sote-uudistus muuttaa kuntatalouden tunnuslukuja voimakkaasti, kun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannukset ja niitä vastaava rahoitus poistuvat. Kuntatalouteen luettavat tehtävät painottuvat uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, joiden yhteenlaskettu palveluntarve on laskeva koko 2010-luvun jatkuneen syntyvyyden alenemisen vuoksi. Kuntatalouden näkökulmasta uudistuksen vaikutukset kohdistuvat erityisesti käyttötalouteen, jossa tulojen ja menojen taso ja rakenne muuttuvat huomattavasti.

 

Vaikka valtion toimenpiteiden yhteisvaikutus kuntatalouteen vuonna 2023 verrattuna vuoden 2022 varsinaiseen talousarvioon on lähellä neutraalia, kuntatalouden tilanne helpottuu sote-uudistuksen myötä, kun nopeimmin kasvavat menot siirtyvät pois kuntien vastuulta. Samalla ostopalveluiden määrä tuloslaskelmassa vähenee, jolloin tuloksen ennustettavuus paranee.  Kun vuonna 2022 ostopalveluiden osuus oli Nakkilan kunnan talousarvion käyttösuunnitelmassa 67,3 %, on se vuoden 2023 talousarviossa enää 23,5 %.

 

Vuosi 2023 on kuntatalouden kehitysarviossa jopa ennätyksellisen vahva sote-uudistukseen liittyvien ajoitustekijöiden vuoksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen nettokustannukset siirtyvät pois kuntien vastuulta vuoden 2023 alusta alkaen, mutta uudistuksen kuntien verotuloja leikkaava vaikutus ei näy vielä vuonna 2023 täysimääräisesti kunnallis- ja yhteisöverotuloissa. Osana tulojen siirtoa hyvinvointialueille kunnallisveroprosentteja alennetaan kaikissa kunnissa 12,64 %-yksiköllä vuonna 2023, mutta verotuloissa alenema ei näy täysimääräisesti vielä vuonna 2023 verojen kertymärytmin takia.  Osa aiempien vuosien kunnallis- ja yhteisöverotuloista tilittyy vuodelle 2023 vanhojen kunnallisveroprosenttien ja yhteisöverotulojen jako-osuuksien mukaisesti.

 

Talouden elpyessä koronapandemian aiheuttamasta taantumasta Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuotteen kasvu jää 1,5 prosenttiin vuonna 2022, elpyy hieman vuonna 2023 ja vaimenee runsaaseen prosenttiin sen jälkeen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kasvattanut talouden tilannekuvaan liittyvää epävarmuutta voimakkaasti tänä vuonna ja epävarmuus jatkuu tulevina vuosina.

 

Energian, raaka-aineiden sekä ruoan hinnat ovat nousseet hyvin nopeasti ja Suomen ulkomaankaupan näkymät ovat heikentyneet merkittävästi sodan myötä. Uhkakuvia kuntataloudelle luo myös korkotason normalisoituminen pitkän matalakorkokauden jälkeen, joka kiristää myös velkaantunutta kuntataloutta. Veropohjan rapautuminen uhkaa varsinkin pienempiä kuntia, mikäli väestöennusteen mukainen aleneva väestö- ja muuttotappiokehitys jatkuu ennustetun kaltaisena. Samanaikaisesti investointitarpeet pysyvät mittavina mm. rakennuskannan iän ja toimintaympäristön muutosten vuoksi, joten tuottavuutta ja tehokkuutta lisäävien rakenteellisten uudistusten tarve säilyy siten sote-uudistuksen jälkeenkin.

 

Nakkilan kunnan talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2026

 

Kunnanhallitus antoi laadintaohjeet toimialoille vuoden 2023 talousarviosta ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmasta 13.6.2022 kokouksessaan. Talousarvioraami muodostettiin vuoden 2022 käyttösuunnitelmasta korottamalla palkkamäärärahoja 3,2 %:lla, palvelujen ostoja 5 %:lla  ja aineita ja tarvikkeita 8 %:lla sekä poistamalla käyttösuunnitelmasta sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen tulot ja menot. Raami oli 427 319 euroa ylijäämäinen.

 

Sivistysvaliokunta hyväksyi oman toimialansa talousarvioesityksen 6.9.2022 kokouksessaan ja tekninen valiokunta 13.9.2022 kokouksessaan.Talousarviokäsittelyjen jälkeen tilikauden tulos oli 535 225 euroa ylijäämäinen.

 

Talousarvioesityksissään toimialat huomioivat raamikirjeessä edellytetyt säästötoimet, yhteensä 93 000 €, seuraavasti:

 

Kunnanhallitus 32 000 € (säästötavoite 22 000 €)

 

-       oppilaitossihteerin ja koulusihteerin toimien yhdistäminen, säästö 16 000 € / vuosi

-       palveluneuvojan toimen täyttämättä jättäminen, säästö 16 000 €/vuosi

 

Sivistysvaliokunta  (säästötavoite 50 000 €)

-          varhaiskasvatusohjaajan viran täyttämättä jättäminen, säästö 50 000 €/vuosi.

 

Tekninen valiokunta  21 000 € (säästötavoite 21 000 €)

-          metsän myyntitulon lisäys 21 000 €

 

Eli säästötoimet olivat yhteensä 103 000 euroa. Lisäksi sivistysvaliokunnan budjettiin saatiin säästöä siirtämällä jo syksyllä 2022 Ruskilan koulun toiminta Viikkalan ja Kirkonseudun kouluille.

 

Toimialojen ehdotuksiin tehtiin sivukululaskenta Kuntaliiton ja Kevan ennustamien prosenttien mukaan. Ennusteiden mukaan sairausvakuutusmaksu nousee 0,1 %, mutta palkkaperusteinen eläkemaksu laskee 0,45 %.

 

Aiempina vuosina kuntien eläkelaitos Keva peri kunnilta eläkemenoperusteista maksua, jolla on rahoitettu ennen vuotta 2005 jäsenyhteisössä tehdyn työn eläkkeitä. Nyt vuoden 2023 alusta alkaen eläkemenoperusteinen maksu poistuu ja tilalle tulee tasausmaksu, joka jaetaan hyvinvointialueiden ja kuntien kesken. Kuntien osuus jaetaan kuntien kesken kunakin vuonna kuntien viimeiseksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen verorahoituksen suhteessa. Nakkilan kunnan vuoden 2023 tasausmaksu on arvioitu olevan 279 825 euroa, kun eläkemenoperusteinen maksu vuonna 2022 oli 407 733 euroa. Eläkemenoperusteiset maksut poistettiin toimialojen menoista ja tasausmaksu budjetoitiin kokonaisuudessaan kunnanhallituksen menoiksi. Ne vyörytetään vuoden 2023 lopussa toimialoille toimintakatteiden suhteessa taloustilastoa varten.

 

Laskennan jälkeen tilikauden tulos on nyt 774 121 euroa ylijäämäinen.

 

Keskusvaalilautakunnan toimintakate parani vuoden 2023 talousarviossa suhteutettuna vuoden 2022 käyttösuunnitelmaan 47,2 % ja tarkastuslautakunnan laski 3,7 %. Kunnanhallituksen toimintakate parani 87,3 % johtuen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen siirrosta hyvinvointialueelle.

 

Sivistysvaliokunnan toimintakate laski 9,8 % johtuen pitkälti varhaiskasvatuksen lisääntyneistä kuluista. Teknisen valiokunnan toimintakate laski 1,77 %.

 

Sivistysvaliokunnan osuus kaikista kunnan menoista on 54,3 %. Sivistysvaliokunnan suurimmat tulosalueet ovat perusopetus (menot yht. 4 391 743 €) ja varhaiskasvatus (1 752 252 €). Kunnanhallituksen osuus kaikista kunnan menoista on 23,3 % ja teknisen valiokunnan osuus 22,1 %.

 

Varhaiskasvatusen asiakasmaksuja alennetaan valtion taholta pysyvästi 1.8.2023 alkaen. Muutos kompensoidaan kunnalle yhteisöveron jako-osuuden korotuksella. Nämä muutokset on huomioitu vuoden 2023 budjetissa.

 

Kuntaliitto on tänä vuonna julkaissut veroennustekehikon tammi-, huhti- ja elokuussa. Elokuun Nakkilan verokertymäennuste on 953 000 € suurempi kuin käyttösuunnitelmassa johtuen kunnallisveron ja yhteisöveron ennakoitua suuremmasta toteutumasta. Vuonna 2023 tuloveroaste laskee Nakkilassa sote-uudistuksen myötä 9,11 %:iin ja veroennustekehikon mukainen verotuloennuste on yhteensä 11 829 000 euroa. Sote-uudistuksen myötä myös valtionosuudet laskevat Nakkilassa 2 219 691 euroon.

 

Sote-uudistuksen myötä kunnan osuus verotuskustannuksiin laskee merkittävästi, koska vuodesta 2023 alkaen verotuloista suurin osa tuloutuu valtiolle. Nakkilassa osuus verotuskustannuksiin laskee vuonna 2023 62,9 % ollen arviolta 53 039 euroa.

 

Investointisuunnitelmaehdotus on vuodelle 2023 yht. 3 033 000 euroa. Suurin yksittäinen investointikohde on kouluverkon uudistamiseen liittyvät investoinnit 1 018 000 euroa.

 

Talousarvion tulot, menot ja investoinnit huomioiden lainanottotarve on vuonna 2023 2 000 000 euroa ja entisiä lainoja tullaan lyhentämään 1 300 000 eurolla.

 

Nakkilan kunnan taseeseen kertynyt kumulatiivinen ylijäämä oli vuoden 2021 lopussa 4 452 183 euroa. Tämän hetkisen talousarvioehdotuksen mukaan vuoden 2023 tulos toteutuessaan budjetoidusti lisäisi kumulatiivista ylijäämää 774 121  euroa, joten ylijäämä olisi vuoden 2023 lopussa yht. 5 226 304 euroa. Tässä ei ole huomioitu vuoden 2022 tilinpäätöstä.

 

Talousarvioon ei myöskään ole sisällytetty aloitteiden mukaisia määrärahoja historiakirjaan tai elinkeino- ja yritysasiamiehen toimeen.

 

Oheismateriaalina talousarviokirjaluonnos 7.10.2022, liitteenä tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä henkilöstösuunnitelma ja investointiohjelma.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen tämänhetkisen talousarviovalmistelutilanteen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano Toimialajohtajat ja valiokunnat, taloustiimi Unkuri ja Plaami

 

Kh 14.11.2022 § 371 

 

 

 

 Kunnanhallituksen 10.10.2022 vuoden 2023 talousarviokäsittelyn jälkeen talousarvion tekstiosioon on lisätty tulosaluekohtaisiin

 talousarvioihin suunnitelmavuodet 2024-2026 sekä myös sisäiset tulot ja menot ja ulkoisten sekä sisäisten tulojen ja menojen toimintakate.

 

 Käyttötalousosan talousarviolukuihin on tehty seuraavat muutokset:

 

-          Lisätty 10 000 € menomääräraha markkinoinnin kustannuspaikalle yleishallinnon tulosalueelle markkinointisuunnitelman jalkauttamiseen

-          Lisätty 10 000 € menomääräraha kaavoituksen tulosalueelle palvelujen ostoja varten

-          Lisätty 5 000 € menomääräraha vammaisneuvostoa varten yleishallinnon tulosalueelle

-          Lisätty 75 000 € menomääräraha ICT-menoihin palveluntuottajan vaihdosta johtuviin kustannuksiin yleishallinnon tulosalueelle

-          Lisätty 9 684 € toimistopalvelujen kustannuspaikalle yleishallinnon tulosalueelle määräajaksi rekrytoitavaa apua varten johtuen pitkistä sairauslomista ja eläköitymisistä

 

 Edellämainittujen lisäysten jälkeen vuoden 2023 talousarvion               vuosikate on 1 960 126 euroa ja tilikauden ylijäämä 664 437 euroa.

 

 Verotuloihin ja valtionosuuksiin ei ole tehty muutoksia.

 

 Investointiosaan ei ole tehty muutoksia.

 

 Henkilöstösuunnitelmasta on poistettu vakituinen yksilövalmentaja               työllisyyden hoidon henkilöstöstä.

 

 Liitteenä talousarviokirja, nykyinen tuloslaskelma, rahoituslaskelma,               investointisuunnitelma sekä henkilöstösuunnitelma.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion tämän hetkisen valmistelutilanteen ja evästää talousarvion jatkovalmistelua.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano toimialajohtajat ja valiokunnat, taloustiimi Unkuri ja Plaami

 

 

Kh 28.11.2022 § 384 

 

 

 

 

Kunnanhallituksen 14.11.2022 vuoden 2023 talousarviokäsittelyn jälkeen on tehty muutos käyttötalouteen verotuloihin ja valtionosuuksiin.

 

Kuntaliiton 17.11.2022 julkaiseman verokehikon mukaan Nakkilan kunnan veroennuste vuodelle 2023 on 196 000 euroa elokuun ennustetta parempi johtuen pääosin yhteisöveron parantuneesta ennusteesta. Vuoden 2023 talousarviossa verotulot ovat nyt yhteensä 12 045 000 euroa. Hallituksen esitystä mahdollisesta määräaikaisesta sähkövähennyksestä ei ole huomioitu veroennusteessa.

 

Vuoden 2023 valtionosuuslaskelmia on tarkennettu vastaamaan sote-uudistuksen tuomia muutoksia. Nakkilan kunnan valtionosuudet ovat uusimman laskelman mukaan 9 371 euroa suuremmat ollen nyt yhteensä 2 146 317 euroa.

 

Investointiosaan ei ole tehty muutoksia.

 

Muutosten jälkeen vuosikate on vuoden 2023 talousarviossa 2 165 497 euroa ja tilikauden ylijäämä 869 808 euroa.

 

Talousarviokirjaan lisätty tuloslaskelmaan taloussuunnitelmavuodet 2024-2026 sekä rahoituslaskelma talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosille. Koska tulos- ja rahoituslaskelmat on tehty vuoden 2022 muutetun talousarvion pohjalta, ei laskelmat täysin vastaa toteutunutta taloutta. Tämän vuoksi esityslistan liitteenä on tilinpäätösennuste vuodelle 2022 sekä sen pohjalta tehdyt tulos- ja rahoituslaskelmaennusteet vuosille 2023-2026.

 

Liitteenä talousarviokirja, nykyinen tuloslaskelma, investointisuunnitelma, henkilöstösuunnitelma sekä vuoden 2022  ja vuosien 2023-2026 tilinpäätösennuste vuoden 2022 todellisen toteutuman mukaan.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion tämän hetkisen valmistelutilanteen ja evästää talousarvion jatkovalmistelua.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano toimialajohtajat ja valiokunnat, taloustiimi Unkuri ja Plaami

 

 

Kh 05.12.2022 § 403 

 

 

 

Kunnanhallituksen 28.11.2022 vuoden 2023 talousarviokäsittelyn jälkeen on talousarvioon tehty muutos kunnanhallituksen henkilöstöhallinto-tulosalueeseen. Siellä työllisyyspalveluissa on varattu 22 000 euroa palveluiden ostoihin Nakkila-Harjavalta -hankkeen kustannuspaikalle. Määräraha on siirretty palveluiden ostoista henkilöstökuluihin, koska hankkeelle rekrytoidaan määräaikainen hanketyöntekijä.

 

Investointiosaan on tehty muutos teknisen valiokunnan  julkinen käyttöomaisuus -tulosalueelle Suutarinmäen ja Masian tasoristeysten poistokohtaan, jossa aiemmin oli varattu 678 000 euron määräraha vuodelle 2023. Nyt investointiosaan on budjetoitu tasoristeysten poistoon 481 000 euroa vuodelle 2023 ja 481 000 euroa vuodelle 2024. Hankkeen kokonaiskustannus kunnan osalta on näinollen 962 000 euroa. Kustannuksia nostaa Suutarinmäen jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen sekä Ruhadentien asemakaava-alueelle rakennettavan tien osan katuvalaistuksen kaapelointi ja valaisinpylväiden jalustojen asennuskustannukset. Kunnanhallitus hyväksyi hankkeen sopimukset 28.11.2022 kokouksessaan.

 

Muutokset eivät vaikuta tilikauden tulokseen, joten vuoden 2023 talousarvion vuosikate on 2 165 497 euroa ja tilikauden ylijäämä 869 808 euroa. Investointien yhteismäärä vuonna 2023 on 2 836 000 euroa.

 

Liitteenä talousarviokirja, tuloslaskelma, rahoituslaskelma, investointisuunnitelma ja henkilöstösuunnitelma.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi talousarvion vuodelle 2023 ja vuosien 2024 - 2026 taloussuunnitelman. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan tekemään tarvittaessa vähäisiä muutoksia talousarviokirjaan.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano valtuusto

 

 

KV 19.12.2022 § 61  

199/02.02.00/2022  

 

 

Kunnanhallitus on esittänyt valtuustolle hyväksyttäväksi talousarvion vuodelle 2023 ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman, jotka ovat esityslistan liitteenä.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2023 ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman.

 

Päätös Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Puheenvuorot käyttivät kunnanjohtaja Nina-Mari Turpela sekä valtuutetut Vilho Hakala (Keskustan valtuustoryhmä), Erik Sallinen (SDP:n valtuustoryhmä), Mervi Naski (Kokoomuksen valtuustoryhmä), Jarno Ahosmäki (Perussuomalaisten valtuustoryhmä), ja Eero Rantala (Vasemmistoliiton valtuustoryhmä). Valtuustoryhmien kirjalliset puheenvuorot liitetään pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja avasti ryhmäpuheenvuorojen jälkeen keskustelun. Valtuusto oli yksimielinen, että talousarvio ja taloussuunnitelma voidaan hyväksyä ilman yksityiskohtaista käsittelyä.

Kunnanhallituksen ehdotus hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa