Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nakkilan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 64

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Tasoristeysten poisto Nakkilan kunnan alueella

 

88/08.00.00/2021

 

Kunnanhallitus § 79

     

Asian ja neuvottelujen taustaa

 

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan budjetista osoitettiin Tam­pe­re-Po­ri tasoristeyspoistohankkeelle vuosille 2020-2023 nel­­kym­men­tä miljoonaa euroa.

 

Tampere-Pori tasoristeysten poisto- ja parantamishankeen ta­voit­tee­na on liikenneturvallisuuden parantaminen. Tavoitteena on poistaa ra­ta­osuu­del­ta mahdollisimman monta tasoristeystä rahoituksen puit­teis­sa sekä parantaa tasoristeysten turvallisuutta. Hankkeen yh­tey­des­sä tarkastellaan lisäksi tasoristeyksistä aiheutuvien no­peus­ra­joi­tus­ten poistamista.

 

Nakkilan kunnan alueella tasoristeyksiä on kaikkiaan kahdeksan. Kaik­ki Nakkilan kunnan alueella sijaitsevat tasoristeykset on tar­koi­tus poistaa hankkeen yhteydessä olemassa olevien ja ra­ken­net­ta­vien korvaavien tieyhteyksien avulla sekä rakentamalla kaksi ali­kul­kusil­taa.

 

Nakkilan kunnan edustajat ja Väylävirasto ovat neuvotelleet yh­teis­han­ke­so­pi­muk­sis­ta kuntatapaamisissa sekä han­ke­so­pi­mus­luon­nos­ten käsittely kokokousissa kaikkiaan 11 kertaa 21.9.2020 alkaen. Nak­ki­lan kunnan ja Väyläviraston neuvottelut ovat sisältäneet kaksi han­ket­ta, joista on tehty hankesopimusluonnokset. Toinen hank­keis­ta on Kurittu-Ruhade tasoristeykset ja toinen on Tattaran ta­so­ris­teyk­sen poistaminen. (Liite 1 Nakkilan kohteiden tilannekatsaus 04/21, pp-esitys).

 

Molemmissa hankkeissa tasoristeykset on tarkoitus poistaa ali­kul­ku­rat­kai­suin. Nyt käsittelyssä olevien hankesopimuksien suun­nit­te­lu­vai­heen tarkempien tietojen avulla on tarkoitus laatia ja sopia ra­ken­ta­mi­ses­ta toteuttamissopimuksilla.

 

Neuvottelujen pohjalla olevien yhteishankesopimusten laadinnassa on sovellettu Kuntaliiton ja Väyläviraston suositusta, koskien kuntien ja valtion radanpidon yhteistyön ja kustannusten jakamisen pe­ri­aat­tei­ta. Suosituksen mukaan tasoristeyksen poistaminen alueelta, jos­sa kunnalla on maankäytöllinen intressi osoitettu esimerkiksi kaa­voi­tuk­sel­la, kunnan ja valtion tulee toteuttaa hanke yhteisrahoitteisena. Ta­pauk­sis­sa, joissa Väylävirastolla on intressi tasoristeyksen pois­tol­le, virasto voi osallistua kustannuksiin ns. perusratkaisun mu­kai­ses­ti. Alikulkujen osalta Väylävirasto on hankeen etenemisen tur­vaa­mi­sek­si, halunnut kuitenkin osallistua hankkeeseen isommalla kus­tan­nus­osuu­del­la.

 

Neuvotteluissa on käsitelty suunnitelmaratkaisuja, kaavatilannetta, yh­teis­han­ke­so­pi­muk­sia, etenemisvaihtoehtoja, kohteiden edis­­mis­ta­po­ja- ja periaatteita.

 

Hankesopimukset

 

Neuvottelujen perusteella on laadittu hankesopimukset, joissa on so­vit­tu suunnittelu- ja toteutuskustannusten jakautumisesta, yh­teis­työs­tä sekä omistuksista (liite 2 ja 3 hankesopimukset Ku­rit­tu-Ru­ha­den ja Tattaran tasoristeysten poistosta). Sopimuksilla on sovittu myös hankkeiden sisällöstä ja laajuudesta, aikataulusta. Varsinaiset to­teut­ta­mi­seen liittyvät sopimukset on tarkoitus laatia keskenään tai kol­man­sien kanssa suunnittelun perusteella, joissa edellä mainitut asiat täsmentyvät. Hankkeet on tarkoitus toteuttaa vuosien 21- ja 22 ai­ka­na.

 

Nakkilan kunnan suurin hyöty sopimuksista on liikenneturvallisuuden pa­ran­ta­mi­nen Nakkilan alueella ja nyt myönnetyn rahoituksen turvin ta­so­ris­teys­ten poisto on mahdollista siten, että Nakkilan kunnalle tu­lee vähemmän kustannusosuutta kuin normaalitilanteessa neu­vo­tel­lun kustannusjakoperiaatteen mukaan.

 

Käsittelyssä olevien hankesopimuksien hyväksynnän lisäksi edel­ly­te­tään kunnalta vähintään seuraavia tulevia sitoumuksia:

 

 •                                  

kaavoituksen aloittamista

 •                                  

hankkeiden rakennusvaiheiden toteuttamissopimuksia

 •                                  

kustannuksiin sitoutumista vuosille 2021 ja 2022, joka tarkoittaa ta­lous­ar­vion muutosta vuodelle 2021 ja talousarviossa kus­tan­nus­osuuk­siin sitoutumista vuodelle 2022

 •                                  

rasite- sekä käyttöoikeus- ja mahdolliset kiinteistön omis­tuk­seen liittyvien sopimusten laatimista ja / tai lunastusmenettelyjä

 •                                  

hoito- ja kunnossapitovastuita.

 

Lisäksi Nakkilan kunta on varannut mahdollisuuden toteutettaviin li­sä- ja muutostöihin tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla.

Nakkilan osalta on taloudellisten vaikutusten arvioimiseksi haluttu, et­tä hankesopimuksiin Nakkilan osuudet kirjataan enim­mäis­mää­räi­si­nä. Väylävirasto vastaa kustannusten ylittymisestä arvioidusta ta­sos­ta.

 

Yhteistä hankkeille on tarkoitus, hankkeen suunnittelu, kus­tan­nus­jaos­ta sopiminen, toteutuksesta ja yhteistoiminnasta sopiminen. So­pi­mus­ten eroavaisuudet kunnan kannalta liittyvät erilaisiin korvaaviin tie­rat­kai­sui­hin, kunnan kaavoitukseen, lunastusratkaisuihin ja näistä ai­heu­tu­vaan kustannusten jakoon.

 

Kurittu-Ruhade ratkaisu tiivistettynä

 

Kurittu-Ruhaden osalta ratkaisu toteutetaan alikulkusillalla ase­ma­kaa­van mukaiseen paikkaan. Hankkeen toteuttaminen ei vaadi kaa­va­muu­tos­ta, mutta kaavakokonaisuuden johdosta tehdään vähäinen kaa­va­muu­tos. Ratkaisujen yksityiskohtaisempi kuvaus liitteessä 2.

 

Ruhaden tasoristeys poistetaan korvaavien tieyhteyksien avulla. Kor­vaa­vat tieyhteydet toteutetaan Heikkiläntieltä linjattavan yk­si­tyis­tie­ta­soi­sen tien avulla, jolla liitytään ole­mas­sa olevaan Ru­ha­den­tiehen ja Mäkipolulta linjattavan yk­si­tyis­tie­ta­soi­sen tien avulla, jolla lii­ty­tään olemassa olevaan Ru­ha­den­tiehen.

 

Kunnan toimenpiteet ja vastuut:

 

-

kunta halutessaan suunnitteluttaa uudelle Masiantielle kevyen lii­ken­teen väylän hankkeen yhteydessä

-

vastaa Kuritun alikulkusillan silta-aukon kasvattamiseen liit­ty­vis­tä kustannuksista kevyenliikenteenväylän varauksen osalta

-

vastaa katualuiden maanhankinnasta

-

panee vireille tarvittavat kiinteistötoimitukset ja mahdolliset lu­nas­tuk­set

-

vastaa omistukseensa tulevien rakenteiden osalta kun­nos­sa­pi­dos­ta.

 

Maanlunastus- ja korvauskustannukset eivät sisälly hankkeen to­teu­tus­kus­tan­nuk­siin. Kunnan kiinteä maksuosuus sisältää kuitenkin ka­tu­alu­eek­si tarvittavien alueiden maanlunastus- ja kor­vaus­kus­tan­nuk­set.

 

Väylävirasto vastaa hankkeen maanlunastus- ja kor­vaus­kus­tan­nuk­sis­ta ratasuunnitelman mukaisilta osuuksilta. Ratatoimituksen panee vi­reil­le Väylävirasto.

 

Suunnittelun kokonaiskustannukset Kurittu-Ruhaden osalta on 190.000 euroa, josta kunnan kustannusosuus on 55.000 euroa. Suun­nit­te­lu­kus­tan­nuk­set kohdistuvat vuoteen 2021. Omistus- ja ra­ken­nus­kus­tan­nus­ar­vio vuodelle 2022 Väyläviraston osalta on 2,2 mil­joo­naa ja kunnan osalta 325.000 euroa. Kunnan ko­ko­nais­kus­tan­nus Kurittu-Ruhaden osalta on 380.000 euroa. Mikäli kunta kuitenkin ha­luaa toteuttaa kevyenliikenteen väylän toteuttamisen yhteydessä, sii­tä syntyy lisäksi arviolta 57.000 euron lisäkustannus. Masian ali­ku­lun rakentamisen osalta on perusteltua suunnitella ja rakentaa myös ke­vyen­lii­ken­teen väylä Myllärintieltä Kuritunmäen kohdalle ase­ma­kaa­va-alu­een länsireunalle hankkeen yhteydessä.

 

Tattara

 

Myös Tattaran osalta tasoristeyksen poisto tapahtuu alikulkusillalla. Rat­kai­su­jen yksityiskohtaisempi kuvaus liitteessä 3.

Kunnan vastuut ja velvoitteet:

 

-

asemakaavojen muutokset 16.000 euroa

-

Satakunnantien rakentaminen plv 1260-1474

-

Kuskitien jatkeen rakentaminen

-

Suutarinmäentielle kevyen liikenteen väylä

-

silta-aukon kasvattamiseen liittyvät suunnittelukustannukset

 

Suunnittelu- ja toteutuskustannukset sekä omistukset jakautuvat si­ten, että 150.000 euron suunnittelukustannuksesta Väyläviraston kus­tan­nus­osuus on 117.000 ja Nakkilan kunnan kustannusosuus 33.000 euroa, joka kohdistuu vuodelle 2021.

 

Omistus- ja rakentamisen kustannusarvio kokonaiskustannus ar­vioi­daan Väyläviraston osalta olevan noin 2.150,000 €, ja kunnan osalta 256.000 euroa tai 303.000 euroa vuodelle 2022 riippuen siitä, ha­lu­aa­ko kunta toteuttaa kevyen liikenteen väylän esitetyllä kus­tan­nuk­sel­laan hankkeen yhteydessä. Tattaran alikulun osalta ke­vyen­lii­ken­teen väylän rakentamisen tarpeellisuutta hankkeen yhteydessä tulee tu­le­vai­suu­des­sa harkita. Varauksena kevyenliikenteen väylän ti­lan­tar­ve tulee kuitenkin huomioida siltarakenteissa.

 

Yhteenveto kustannuksista

 

Kahden tasoristeyksen poisto alikulkusiltaratkaisuilla tarkoittaa Väy­­vi­ras­ton osalta noin 4 602 000 euron suuruista kustannusta ja Nak­ki­lan kunnan osalta 685.000 euron kustannusta vuosille 2021 ja 2022. Nakkilan kunnan osuuteen vaikuttaa edellä mainitun mu­kai­ses­ti myös vapaaehtoisena toteutettavat kevyen liikenteen ratkaisut. Näi­den kustannusten lisäksi osapuolet maksavat arvonlisäveron osal­taan.

 

Hankesopimuksilla kunta sitoutuu enimmäiskustannukseen. Mikäli so­pi­muk­sen voimassaoloaikana kokonaiskustannusarvio ylittyy, Väy­­vi­ras­to vastaa yksin kustannusarvion ylityksestä.

 

Lisäksi kunnan omistukseen vastuulle tulevat rakenteet tuovat tu­le­vai­suu­des­sa jonkinlaisen lisäyksen kunnan kunnossa- ja yl­­pi­to­vel­voit­tei­den kautta, jotka ovat yhteensä noin 20 000 €:n luokkaa vuo­si­ta­sol­la.

 

Yhteys strategiaan

 

Nakkilan kunta haluaa olla paras paikka työn ja perhe-elämän yh­dis­­mi­seen. Liikenneturvallisuuden ja liikennetoimivuuden yhteys stra­te­gi­aan on helppo todeta.

 

Kunnanjohtaja ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle

 

1.

hankesopimuksien hyväksymistä ja että kunnanjohtaja ja hal­lin­to­joh­ta­ja valtuutetaan allekirjoittamaan sopimukset ja te­ke­mään vähäisiä muutoksia sopimuksiin

 

2.

sitoutumista hankkeiden toteuttamissopimuksiin tai hankkeisiin liit­ty­viin muihin toimituksiin

 

3.

sitoutumista kustannuksiin vuosille 2021 ja 2022 esitetyn ai­ka­tau­lun ja vähimmäismäärän mukaisesti ja lisäksi niin, että Ma­si­an alikulun yhteyteen toteutetaan kevyenliikenteen väylä hank­keen yhteydessä. Lisäksi valtuusto tekee vuoden 2021 in­ves­toin­ti­suun­ni­tel­maan tarvittavan määrärahalisäyksen hank­kei­den eteenpäin viemiseksi.

    

Päätös:

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan siten

että kunnanhallitus hyväksyy hankesopimukset muilta osin kuin

Kurittu-Ruhade sopimuksessa esitettyjen korvaavien tieyhteyksien

osalta.

 

Kunnanhallitus ei hyväksy sopimuksessa esitettyä korvaavaa tie­yh­teyt­tä Isossamäessä. Kunnan on jatkettava neuvottelua niiden lin­jauk­sis­ta, soveltuvuudesta,  ja toteutukseen liittyvästä kus­tan­nus­jaos­ta Väyläviraston kanssa.

 

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano:

käsittelyn jatkaminen

 

 

__________________________

 

Kunnanhallitus § 101

     

Nakkilan kunnan viranhaltijat ovat jatkoneuvotelleet Väyläviraston kans­sa ja neuvottelujen lopputuloksena Kurittu-Ruhahden kor­vaa­vien tieyhteyksien osalta on hankesopimukseen muutettu kaavan mu­kai­nen ratkaisu korvaavan tielinjauksen osalta Isomäessä.

 

Neuvotteluissa päädyttiin siihen, että suunnitteluttajakonsultti laatii uu­den yksityistien rakentamisen kustannusarvion radanvarsitien lin­jauk­sen mukaisena ja kunnan maksuosuutta kasvatetaan suun­nit­te­lun osalta ja yksityistien rakentamisen kustannusten 1/3 osuudella. Yk­si­tyis­tien arvioitu kustannus on 73.000 euroa, josta kunnan osuus on noin 25.000 euroa. Lisäksi suunnittelukustannusten ko­ko­nais­muu­tos kunnalle on 20.000 euroa ja ojitus- ja lisääntyvät maan­han­kin­ta­kus­tan­nuk­set 15.000 euroa. Lisäksi kokonaiskustannuksiin on otet­tu huomioon kevyenliikenteenväylän rakentaminen Masiantien yh­tey­teen, jonka kustannusvaikutus on 57.000 euroa kun­nan­hal­li­tuk­sen aiemman päätöksen mukaisesti.

 

Kunnanhallituksen kokouksessa käydyssä kokouksessa esitettiin myös huoli Myllärintien-Masiantien risteyksen toimivuudesta raskaan lii­ken­teen osalta. Todettiin, että uusi reitti tutkitaan toiminnallisuuden osal­ta ja suunnitellaan mahdolliset tarvittavat muutokset ja pa­ran­nuk­set.

 

Jatkotoimenpiteenä sovittiin, että suunnitteluttaja päivittää Ku­rit­tu-Ru­ha­den hankesopimusta kunnan esittämällä tavalla. Sopimusta (lii­te) on päivitetty kohtien 2, 7.1., ja 7.3 osalta. Lisäksi toi­men­pi­de­kart­ta ja suunnittelukustannusliitteet muuttuvat sovitun mukaiseksi.

 

Kunnan osuus kunnan toivoman suunnitteluratkaisun myötä suun­nit­te­lu­kus­tan­nuk­sis­ta ovat 2021 vuodelle 65.000 euroa ja ra­ken­ta­mi­sen kustannusarvioista 2022 vuodelle 422.000 euroa.

Väyläviraston kustannukset korvaavan tieyhteyden muutoksen myö­tä eivät kasva koska korvaavan tieyhteyden kustannukset Iso­mäes­sä on huomioitu jo aiemmin Väyläviraston osuudessa.

 

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että Kurittu-Ruhade hankesopimuksen osal­ta korvaavan tieyhteyden muutos ja siihen liittyvät sopimuskirjaukset hy­väk­sy­tään ja että Nakkilan kunta sitoutuu päivityksen johdosta ai­heu­tu­viin, kunnan osuuksiin lisättäviin lisäkustannuksiin korvaavan tie­yh­tey­den osalta. Samalla kunnanhallitus päättää esittää kun­nan­val­tuus­tol­le, että se hyväksyy molemmat hankesopimukset kh:n 24.5.2021 § 79 ja 7.6.2021 § 101 päätösten mukaisesti jat­ko­suun­nit­te­lua ja toteutusta varten.

 

Päätös:

Tekninen johtaja selvitti tasoristeyspoistojen jatkoneuvottelujen tulosta.

 

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano:

siirto valtuusto

 

 

__________________________

 

Kunnanhallitus § 101

     

Nakkilan kunnan viranhaltijat ovat jatkoneuvotelleet Väyläviraston kans­sa ja neuvottelujen lopputuloksena Kurittu-Ruhahden kor­vaa­vien tieyhteyksien osalta on hankesopimukseen muutettu kaavan mu­kai­nen ratkaisu korvaavan tielinjauksen osalta Isomäessä.

 

Neuvotteluissa päädyttiin siihen, että suunnitteluttajakonsultti laatii uu­den yksityistien rakentamisen kustannusarvion radanvarsitien lin­jauk­sen mukaisena ja kunnan maksuosuutta kasvatetaan suun­nit­te­lun osalta ja yksityistien rakentamisen kustannusten 1/3 osuudella. Yk­si­tyis­tien arvioitu kustannus on 73.000 euroa, josta kunnan osuus on noin 25.000 euroa. Lisäksi suunnittelukustannusten ko­ko­nais­muu­tos kunnalle on 20.000 euroa ja ojitus- ja lisääntyvät maan­han­kin­ta­kus­tan­nuk­set 15.000 euroa. Lisäksi kokonaiskustannuksiin on otet­tu huomioon kevyenliikenteenväylän rakentaminen Masiantien yh­tey­teen, jonka kustannusvaikutus on 57.000 euroa kun­nan­hal­li­tuk­sen aiemman päätöksen mukaisesti.

 

Kunnanhallituksen kokouksessa käydyssä kokouksessa esitettiin myös huoli Myllärintien-Masiantien risteyksen toimivuudesta raskaan lii­ken­teen osalta. Todettiin, että uusi reitti tutkitaan toiminnallisuuden osal­ta ja suunnitellaan mahdolliset tarvittavat muutokset ja pa­ran­nuk­set.

 

Jatkotoimenpiteenä sovittiin, että suunnitteluttaja päivittää Ku­rit­tu-Ru­ha­den hankesopimusta kunnan esittämällä tavalla. Sopimusta (lii­te) on päivitetty kohtien 2, 7.1., ja 7.3 osalta. Lisäksi toi­men­pi­de­kart­ta ja suunnittelukustannusliitteet muuttuvat sovitun mukaiseksi.

 

Kunnan osuus kunnan toivoman suunnitteluratkaisun myötä suun­nit­te­lu­kus­tan­nuk­sis­ta ovat 2021 vuodelle 65.000 euroa ja ra­ken­ta­mi­sen kustannusarvioista 2022 vuodelle 422.000 euroa.

Väyläviraston kustannukset korvaavan tieyhteyden muutoksen myö­eivät kasva koska korvaavan tieyhteyden kustannukset Iso­mäes­sä on huomioitu jo aiemmin Väyläviraston osuudessa.

 

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että Kurittu-Ruhade hankesopimuksen osal­ta korvaavan tieyhteyden muutos ja siihen liittyvät sopimuskirjaukset hy­väk­sy­tään ja että Nakkilan kunta sitoutuu päivityksen johdosta ai­heu­tu­viin, kunnan osuuksiin lisättäviin lisäkustannuksiin korvaavan tie­yh­tey­den osalta. Samalla kunnanhallitus päättää esittää kun­nan­val­tuus­tol­le, että se hyväksyy molemmat hankesopimukset kh:n 24.5.2021 § 79 ja 7.6.2021 § 101 päätösten mukaisesti jat­ko­suun­nit­te­lua ja toteutusta varten.

 

Päätös:

Tekninen johtaja selvitti tasoristeyspoistojen jatkoneuvottelujen tulosta.

 

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano:

siirto valtuusto

 

 

__________________________

 

Valt § 20      

Esityslistan liitteenä on hankesopimus.

 

Päätös:

Nosto Consulting Oy:stä Pasi Lappalainen selvitti ja tasoristeyksien poistoa.

  

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

 

Jäsen Jarmo Virtanen (intressijäävi) poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

 

 ________________________

 

TekVal 24.11.2022 § 89 

 

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Kukkula, p. 044 747 5890

 

Tattaran tasoristeyksien poistaminen sekä Kurittu-Ruhade tasoristeyksien poistaminen - hankkeen toteuttamisesta, yhteistyötä ja rahoitusjärjestelyistä on päästy toteutussopimusvaiheeseen Nakkilan kunnan ja Väyläviraston kanssa. Sopimusten toteuttamisista vastaa Väyläviraston Hankkeet-toimiala sekä Nakkilan kunnan teknisen valiokunnan toimiala. Väylävirasto ja Kunta sitoutuvat näiden sopimusten perusteella toteuttamaan Tattaran ja Kurittu-Ruhade tasoristeysjärjestelyt yhteisrahoitteisena hankkeena. Näillä sopimuksilla kunta valtuuttaa Väyläviraston toimimaan hankkeiden rakennuttajana ja tilaajana sekä kilpailuttamaan ja vastaanottamaan tarvittavat urakat ja palveluhankinnat kunnan omistukseen tulevien väylien ja rakenteiden osalta kunnan puolesta.

 

Hankkeen tavoitteena on parantaa tasoristeysturvallisuutta ja aluerakenteen liikenteellistä toimivuutta. Hankkeen sopimusten hyväksymisen jälkeen hankkeiden eteenpäin viemiseksi tarvittavat katusuunnitelmat sekä Suutarinmäen alueen asemakaavamuutos ovat hyväksytty ja ne ovat saaneet lainvoiman. Näistä on vastannut Nakkilan kunta. Rakennussuunnittelu kohteiden osalta on aloitettu ja suunnittelun aloituskokous pidettiin 10.10.2022. Suunnittelu kokouksissa Nakkilan kuntaa edustavat tekninen johtaja ja tekninen työnjohtaja. Hankkeiden kustannusarviot ovat nousseet hankesopimusvaiheesta johtuen yleismaailmallisesta tilanteesta sekä pohja- / orsiveden korkeasta asemasta molemmilla rakennuspaikoilla. Tattaran tasoristeyksen poistamisesta aiheutuvaa kunnan kustannusosuutta on nostanut se, että sopimuksessa on huomioitu Suutarinmäentien JKPP-väylän eli jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen joka toteutuessaan hankesopimuksen mukaisesti kuuluu kunnan kustannettavaksi. Suutarinmäentien JKPP:n väylän kustannus kunnalle on sopimuksen mukaisesti 274 000€. Kurittu-Ruhade tasoristeyksien osalta kunnan kustannusosuus on hankesopimuksesta poiketen kasvanut 10 000€ mikä johtuu Ruhadentien asemakaava-alueelle rakennettavan tien osan katuvalaistuksen kaapelointi ja valaisinpylväiden jalustojen asennuskustannuksista. Muutoin kunnalle tulevat maksuosuudet ovat hankesopimuksen mukaisia. Kunnalle sopimuksissa määritetyt toteutuskustannukset ja maanhankinnan kustannukset ovat kattohintoja eli enimmäiskustannusosuuksia. Väylävirasto vastaa yksin mahdollisista kattohintojen ylittävistä kustannuksesta.

 

Tattaran tasoristeyspoistaminen - hankkeen sisältö ja määrittelyasiakirjat ovat seuraavat:

 

Hanke sisältää Tampere-Pori -rataosalla Nakkilan kunnassa sijaitsevan nykyisen Tattaran tasoristeyksen korvaamisen alikulkusillalla siihen liittyvine tie- ja katujärjestelyineen seuraavasti:

 1. Tattaran tasoristeyksen korvaaminen Suutarinmäentien alikulkusillalla sekä siihen liittyvät rautatierakenteet ja maantiejärjestelyt
 2. Tattaran tasoristeyksen poistaminen turvalaitteineen
 3. Alikulkusillasta johtuvat Suutarinmäentien katumuutokset (sis. kiinteistön (tunnus 531-402-1-287) tonttiliittymämuutokset)
 4. Suutarinmäentien JKPP-väylän rakentaminen
 5. Satakunnantie välillä Suutarinmäentie - Teollisuustien jatke (korvaava katuyhteys toteutetaan katusuunnitelman mukaisesti)
 6. Teollisuustien jatkeen rakentaminen ja nykyisen osuuden parantaminen (korvaava katuyhteys katusuunnitelman mukaisesti)
 7. Kuskipolun rakentaminen (korvaava katuyhteys katusuunnitelman mukaisesti)
 8. Tonttiliittymän rakentaminen Suutarinmäentiellä

 

Sopimuksen kohteena oleva hanke ja sen laajuus määrittyvät seuraavien asiakirjojen mukaisesti:

 

1        Rakennussuunnitelma

2        Urakan kilpailutuksessa käytettävät tarjouspyyntöasiakirjat lisäselvityksineen.

 

Rakennussuunnitelma perustuu seuraaviin hallinnollisiin suunnitelmiin:

-          Ratasuunnitelma Koivero-Ruhade, tasoristeysten poisto, ratasuunnitelma, Nakkila, VÄYLÄ/3366/04.01.01/2021

-          Suutarinmäentien, Teollisuustien ja Kuskipolun katusuunnitelma

-          Satakunnantien, Soinilan Mäkitien, Kuusikujan ja Peltokujan katusuunnitelma.

 

Toteutuskustannusten jakautuminen ja omistukset ovat

seuraavat:

 

 

v. 2023

v. 2024

Yhteensä

Omistus ja rakentamisen kustannusarvio

 

 

 

Toteutuksen kokonaiskustannukset

 

 

 

Väyläviraston toteutuskustannukset

2 192 000 €

3 287 000 €

5 479 000

 • Tasoristeyksen poistaminen, Suutarinmäentien alikulkusilta ja rautatierakenteet *

1 593 000 €

2 389 000 €

3 982 000 €

 • tiet ja kadut

 

 

 

 • Suutarinmäentien tieosuus *

154 000 €

231 000 €

385 000 €

 • Suutarinmäentie (katuosuus) **

360 000 €

540 000 €

900 000 €

 • Teollisuustien jatke ja nykyisen katuosuuden parantaminen (korvaava katuyhteys) **

79 000 €

118 000 €

197 000 €

 • Kuskipolku (korvaava katuyhteys) **

4 000 €

6 000 €

10 000 €

 • Tonttiliittymän rakentaminen Suutarinmäentielle ***

2 000 €

3 000 €

5 000 €

Kunnan toteutuskustannukset

265 000 €

265 000 €

530 000 €

 • kadut

 

 

 

 • Satakunnantie välillä Suutarinmäentie - Teollisuustien jatke (korvaava katuyhteys) **

88 000 €

88 000 €

176 000 €

 • Kuskipolku (korvaava katuyhteys) **

20 000 €

20 000 €

40 000 €

 • Suutarinmäentien JKPP-väylä **

137 000 €

137 000 €

274 000 €

 • maanhankinta **

20 000 €

20 000 €

40 000 €

 

* Väyläviraston omistukseen jäävät rakenteet

** Kunnan omistukseen jäävät rakenteet

*** Yksityistien osakkaiden / yksityisen maanomistajan omistukseen jäävät rakenteet

 

Kukin sopijapuoli maksaa lisäksi osuuteensa kuuluvan arvonlisäveron.

 

Kurittu - Ruhaden tasoristeysten poistaminen  - hankkeen sisältö ja määrittelyasiakirjat ovat seuraavat:

 

Hanke sisältää Tampere-Pori -rataosalla Nakkilan kunnassa sijaitsevan Kuritun tasoristeyksen korvaamisen alikulkusillalla ja Ruhaden tasoristeyksen sulkemisen ja niihin liittyvät tie- ja katujärjestelyt seuraavasti:

 1. Kuritun tasoristeyksen korvaaminen Masiantien alikulkusillalla ja siihen liittyvät rautatierakenteet
 2. Kuritun tasoristeyksen poistaminen turvalaitteineen
 3. Uuden Masiantien rakentaminen (korvaava katuyhteys toteutetaan katusuunnitelman mukaisesti)
 4. Masiantien JKPP-väylän rakentaminen
 5. Kurituntien rakentaminen (katu)
 6. Ruhadentien jatkeen rakentaminen radan varteen (yksityistietasoinen korvaava katuyhteys toteutetaan katusuunnitelman mukaisesti)
 7. Nykyisen Ruhadentien toimenpiteet (yksityistie)
 8. Heikkiläntien jatkeen rakentaminen (yksityistietasoinen korvaava katuyhteys toteutetaan katusuunnitelman mukaisesti) *
 9. Ruhaden tasoristeyksen poistaminen ja kääntöpaikan rakentaminen
 10. Myllärintien toimenpiteet (katu)
 11. Nykyisen Masian sillan toimenpiteet
 12. Nykyisen Masiantien purkaminen (tieosuus)
 13. Nykyisen Masiantien purkaminen (katuosuus)

 

*) Säkkimäen teollisuusalueen katusuunnitelmassa esitetty Heikkiläntie toteutetaan paaluvälillä 200-330 yksityistietasoisena vaiheessa 1, josta laaditaan erillinen katusuunnitelma.

 

Sopimuksen kohteena oleva hanke ja sen laajuus määrittyvät seuraavien asiakirjojen mukaisesti:

 

1        Rakennussuunnitelma

2        Urakan kilpailutuksessa käytettävät tarjouspyyntöasiakirjat lisäselvityksineen.

 

Rakennussuunnitelma perustuu seuraaviin hallinnollisiin suunnitelmiin:

-          Ratasuunnitelma Koivero-Ruhade, tasoristeysten poisto, ratasuunnitelma, Nakkila, VÄYLÄ/3366/04.01.01/2021

-          Masiantien (sis. JKPP-väylän), Kurituntien, Ruhadentien ja Myllärintien katusuunnitelmat

-          Säkkimäen teollisuusalueen katusuunnitelma (Heikkiläntie)

 

Toteutuskustannusten jakautuminen ja omistukset ovat seuraavat:

 

 

v. 2023

v. 2024

Yhteensä

Omistus ja rakentamisen kustannusarvio

 

 

 

Toteutuksen kokonaiskustannukset

 

 

 

Väyläviraston toteutuskustannukset

2 252 000 €

3 376 000 €

5 628 000 €

Masiantien alikulkusilta ja rautatierakenteet *

1 705 000 €

2 558 000 €

4 263 000 €

 • tiet ja kadut

 

 

 

 • Masiantie **

188 000 €

282 000 €

470 000 €

 

 • Masiantien JKPP-väylä **

57 000 €

85 000 €

142 000 €

 

 • Heikkiläntien jatke (katuosuus) **

17 000 €

25 000 €

42 000 €

 • Ruhadentie (välillä Heikkiläntie - Ruhadentien katuosuus) ***

94 000 €

142 000

236 000 €

 • Ruhadentie (katuosuus) **

78 000 €

116 000 €

194 000 €

 • Kurituntie **

29 000 €

43 000 €

72 000 €

 • Nykyisen Myllärintien toimenpiteet **

62 000 €

93 000 €

155 000 €

 • Nykyisen Masiantien purkaminen

16 000 €

23 000 €

39 000 €

 • Nykyisen Masian sillan (T-1840) toimenpiteet *

6 000 €

9 000 €

15 000 €

Kunnan toteutuskustannukset

216 000 €

216 000 €

432 000 €

 • kadut

 

 

 

 • Masiantie **

150 000 €

150 000 €

300 000 €

 • Ruhadentie (katuosuus) **

20 000 €

20 000 €

40 000 €

 • Ruhadentien (katuosuus) valaistus **

5 000 €

5 000 €

10 000 €

 • Masiantien JKPP-väylä **

28 500 €

28 500 €

57 000 €

 • Maanhankinta **

12 500 €

12 500 €

25 000 €

 

* Väyläviraston omistukseen jäävät rakenteet

** Kunnan omistukseen jäävät rakenteet

*** Yksityistien osakkaiden / yksityisen maanomistajan omistukseen jäävät rakenteet

 

Kukin sopijapuoli maksaa lisäksi osuuteensa kuuluvan arvonlisäveron.

 

Tattaran tasoristeyksen poistaminen - hankkeen sekä Kurittu-Ruhade tasoristeyksen poistaminen - hankkeen sopimukset ovat esityslistan oheismateriaalina. Sopimuksissa on yksityiskohtaisemmin esitetty hankkeiden toteuttaminen, yhteistyö sekä rahoitusjärjestelyt. Sopimukset tulevat voimaan, kun molemmat osapuolet ovat ne allekirjoittaneet. Sopimukset raukeavat, mikäli toteuttamista ei ole käynnistetty vuoden 2024 loppuun mennessä.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Kukkula Harri

 

Päätösehdotus Tekninen valiokunta päättää hyväksyä Tattaran tasoristeyksen poistaminen -hankkeen ja Kurittu-Ruhade tasoristeysten poistaminen -hankkeen sopimukset. Samalla Tekninen valiokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sopimusten hyväksymistä.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano siirto kunnanhallitus

 

 

Kh 28.11.2022 § 388 

 

 

 

 

Tekninen valiokunta on kokouksessaan 24.11.2022 § 89 päättänyt hyväksyä Tattaran tasoristeyksen poistaminen -hankkeen ja Kurittu-Ruhade tasoristeysten poistaminen -hankkeen sopimukset ja lähettää ne kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen valiokunnan päätöksen mukaisesti Tattaran tasoristeyksen poistaminen -hankkeen ja Kurittu-Ruhade tasoristeysten poistaminen -hankkeen sopimukset ja lähettää ne valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano siirto valtuusto

 

 

KV 19.12.2022 § 64  

315/08.00.00.00/2022  

 

 Kunnanhallitus on lähettänyt valtuuston hyväksyttäväksi Tattaran tasoristeyksen poistaminen -hankkeen ja Kurittu-Ruhade tasoristeysten poistaminen -hankkeen sopimukset.             

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Valtuusto hyväksyy Tattaran tasoristeyksen poistaminen -hankkeen ja Kurittu-Ruhade tasoristeysten poistaminen -hankkeen sopimukset.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa