Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nakkilan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kirkonseudun koulu- ja asuntolarakennuksen purkamisluvan hakeminen

 

Kh 16.01.2023 § 4  

14/10.02.03/2023  

 

 

Valmistelija Vt. hallintojohtaja Markus Ojakoski, p. 044 747 5808

 

Nakkilan kunnanvaltuusto päätti 26.9.2022, että Nakkilan kouluverkkoa lähdetään viemään kohti yhden koulun mallia, jossa Nakkilaan rakennettaisiin kokonaan uusi yhtenäiskoulu, nykyisen Kirkonseudun koulun tilalle/tontille. Uudesta yhtenäiskoulusta on tällä hetkellä hankesuunnittelu käynnissä. Hankesuunnitelmaa yhdessä kunnassa määritellyn ohjausryhmän kanssa työstää WSP Finland Oy. Alustavan tilaohjelman mukaan uuden yhtenäiskoulun bruttoala olisi n. 5 100 brm².

 

Hankesuunnittelun yhteydessä on havaittu, että Kirkonseudun koulun tontti ei voimassa olevan asemakaavan mukaisesti sovellu suoraan uuden yhtenäiskoulun rakentamispaikaksi. Tontin rakennusoikeus ei ole riittävä ja lisäksi tontti olisi muutoinkin ahdas uutta koulukeskusta ja sen vaatimia pihan toimintoja ajatellen. Hankesuunnittelutyöryhmä onkin nähnyt tarpeelliseksi koulun vieressä olevan Kirkonseudun koulun asuntolan tontin liittämisen nykyiseen koulun tonttiin. Asia vaatii kuitenkin asemakaavamuutoksen, jota kunnassa ollaankin käynnistämässä.

 

Kaavamuutoksen valmistelun ja hankesuunnittelun yhteydessä on selvitetty mahdollisuudet vanhan koulu- ja asuntolarakennuksen purkamiselle. Sekä koulu- että asuntolarakennus joudutaan kuitenkin joka tapauksessa purkamaan, viimeistään ennen uudisrakennushankkeen rakentamisvaiheen käynnistymistä.

 

Kirkonseudun koulun alueella tällä hetkellä voimassa olevassa asemakaavassa ei ole koulu- tai asuntolarakennuksella suojelumerkintöjä, jotka estäisivät rakennuksien purkamisen. Sen sijaan alueen yleiskaavassa koulurakennus on määritelty kaksitasoisen suojeluasteikon mukaan lievempään suojeluluokkaan (paikallisesti arvokkaat rakennukset, B-luokka).

 

Yleiskaavan (2015) mukainen suojelu merkintä:

 

Suojeltava rakennus. Arvokkaan rakennuskannan säilyminen on suotavaa, merkinnällä osoitettua kohdetta ei saa ilman pakottavaa syytä purkaa. Aluetta tai kohdetta koskevan toimenpiteen tai suunnittelun tulee olla kokonaisuuden säilyttämistä turvaavia. Rakennuksissa suoritettavien muutos- tai korjaustöiden tulee olla sellaisia, että rakennusten rakennustaiteellisesti ja taajamakuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Uudisrakentaminen on sovitettava huolella kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin. Alueeseen kohdistuvien toimenpiteiden yhteydessä tulee varata museoviranomaiselle mahdollisuus lausunnon antamiseen. Museoviranomaiselle on varattava mahdollisuus antaa lausunto kohdetta koskevista suunnitelmista ja merkittävästi muuttavista toimenpiteistä. Numerointi viittaa osayleiskaavaselostuksen arvokohteiden luetteloon. Merkinnällä on osoitettu paikallisesti arvokkaat B-luokan kohteet.

 

Jotta uuden koulukeskuksen rakentaminen onnistuu valtuuston tekemän uudisrakennusvaihtoehdon mukaisesti, Nakkilan kunnan on perusteltua hakea purkamislupa Kirkonseudun koulu- ja asuntolarakennukselle mahdollisimman pian. Purkamislupa voidaan hakea nykyisen asemakaavan voimassaoloaikana, koska asemakaavassa ei ole suojelumerkintöjä ko. rakennuksien suhteen.

 

Kunnan selkeä tahtotila on ollut, että Kirkonseudun koulu ja asuntolarakennus tulee purkaa, jotta uusi ja taloudellisesti mittava koulurakennushanke pihatoimintoineen voidaan järkevästi ja riskittömämmin suunnitella ja rakentaa alueelle. Asiaa tukee kunnanvaltuuston ja valiokuntien päätökset kouluverkon suhteen.

 

Mikäli purkamisluvat rakennuksille myönnetään, on se voimassa kolme vuotta luvan myöntämisestä. Rakennuksien konkreettista purkutyötä ei siis tarvitse, eikä ole tarkoitus käynnistää välittömästi, vaan aikaisintaan vuonna 2024. Kyse on nyt purkamislupien haun käynnistämisestä valmiiksi hankkeen tulevaisuutta silmällä pitäen. Vireille laitettavalla kaavamuutoksella ei ole oikeusvaikutusta mahdollisesti myönnettyihin purkamislupiin.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että Kirkonseudun koulu- ja asuntolarakennukselle haetaan purkamisluvat Nakkilan kunnan rakennusvalvonnalta. Purkamislupahakemukset jätetään rakennusvalvonnalle mahdollisimman pian, molemmista rakennuksista erikseen. Purkutöiden käynnistämisestä päätetään kunnassa myöhemmin erikseen ja ne käynnistyvät aikaisintaan vuonna 2024.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano tekninen johtaja, rakennusmestari, rakennustarkastaja, sivistysjohtaja, Kirkonseudun koulun rehtori

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa