Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nakkilan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatos.nakkila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 03.04.2023/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kouluverkkoselvityksen hankesuunnitelma

 

Kh 12.09.2022 § 321

99/00.00.01.04/2021 

  

 

Esityslistan liitteinä ovat sivistysvaliokunnan SivVal 6.9.2022 § 87 ja teknisen valiokunnan TekVal 25.8. § 65 päätökset liitteineen.

 

Kunnanhallituksen asettaman kouluverkon työryhmän tavoitteena on ollut selvittää hankevaihtoehdot ja aikatauluttaa hankeprosessi. Lisäksi on selvitetty vaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset kunnan talouteen ja rahoitukseen.

 

Nakkilan kunnan tekninen valiokunta ja sivistysvaliokunta ovat päättäneet esittää Nakkilan kouluverkkovaihtoehdoksi uuden yhtenäiskoulun rakentamista eli vaihtoehtoa VE1. Päätös perustuu vähenevään väestöön, oppilasmääriin, kunnan nykyisten rakennusten kuntoon ja kunnan taloudellisen tilan sekä investointien arviointiin. Päätös vaihtoehdosta pitää sisällään päätöksen taloudellisista reunaehdoista, valittavasta rakennuspaikasta, olemassa olevien koulujen lakkautusaikataulusta, etenemisaikataulusta rakentamisen suhteen ja talouden kehityksestä. Päätös tarkoittaa myös kaavaprosessin käynnistämistä Kirkonseudun asuntolan osalta.

 

Nyt tehtävä päätös koskee hankesuunnitelman laatimista em. valmistelun ja valitun vaihtoehdon mukaisesti. Hankesuunnitelman tuleva jatkotyö ilmenee valtuuston iltakoulussa 23.8.2022 esitetystä WSP:n materiaalista sivulta 30.

 

Hankesuunnitelmassa selvitetään mm. tilaohjelma, tilojen toiminnalliset ja tekniset määritykset, toteutus ja urakkamuotojen vertailu, joka pitää sisällään myös eri rahoitusmuotojen vertailun. Lopullinen hankesuunnitelma tullaan käsittelemään päätöksentekoelimissä sen valmistuttua.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää ja esittää edelleen valtuustolle, että

1) kouluverkoksi valitaan VE1 valiokuntien ehdotuksien mukaisesti ja

2) hankesuunnitelma laaditaan valmistelussa mukana olleen materiaalin sekä valtuuston iltakoulussa 23.8.2022 esitettyjen ja valiokunnissa käsitellyn päivitetyn materiaalien mukaisesti ja niihin sisällytetyt ratkaisut huomioon ottaen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano valtuusto

 

 

 

KV 26.09.2022 § 40 

 

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että

1) kouluverkoksi valitaan VE1 valiokuntien ehdotuksien mukaisesti ja

2) hankesuunnitelma laaditaan valmistelussa mukana olleen materiaalin sekä valtuuston iltakoulussa 23.8.2022 esitettyjen ja valiokunnissa käsitellyn päivitetyn materiaalien mukaisesti ja niihin sisällytetyt ratkaisut huomioon ottaen.

 

Päätös Keskustelun kuluessa Jarmo Virtanen esitti, että utopistisesta hankkeesta luovutaan. Esitystä ei kannatettu, minkä vuoksi se raukesi.

Puheenjohtaja esitti, että kunnanhallituksen päätösehdotukseen lisätään:
3) Hankesuunnitelman valmistuttua se esitellään valtuuston käsiteltäväksi ja päätettäväksi.

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen ja puheenjohtajan lisäyksen.

 

 

 

SivVal 28.02.2023 § 16 

 

 

Valmistelija Sivistysjohtaja Riikka Kuusisto-Kajander, p. 040 775 5978

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.10.2020 § 137 asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotusta palveluverkon kouluverkko-osiosta kunnanhallitukselle. Tavoitteena työryhmällä on ollut sivistysvaliokunnan hyväksymän sivistystoimialan valmisteleman hankkeen tarveselvityksen perusteella selvittää hankevaihtoehdot ja laatia hankeprosessille aikataulu. Hankesuunnitelmassa on selvitetty eri kouluverkkovaihtoehtojen kustannusten lisäksi myös vaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset kunnan talouden kantokykyyn ja hankkeen rahoitukseen. Tekninen toimiala on kilpailuttanut työryhmän hyväksymänä konsultin avustamaan ja laatimaan kouluverkon hankesuunnitelman. Konsultiksi valikoitui WSP Finland Oy teknisen valiokunnan päätöksellä 8.7.2021 § 45.

 

Hankesuunnitelmaa ja sen edellyttämää jatkotyötä on käsitelty valtuuston iltakoulussa 23.8.2022. Kouluverkkovaihtoehtoja on käsitelty sivistysvaliokunnan kokouksessa 6.9.2022 § 87 ja teknisen valiokunnan kokouksessa 25.8. § 65 ja tehty välipäätökset valittavasta kouluverkkovaihtoehdosta. Kummatkin valiokunnat ovat päättäneet esittää Nakkilan kouluverkkovaihtoehdoksi uuden yhtenäiskoulun rakentamista eli vaihtoehtoa VE1. Esitys on perustunut vähenevään väestöön, oppilasmääriin, kunnan nykyisten rakennusten kuntoon ja kunnan taloudellisen tilan sekä investointien arviointiin. Päätös uudesta yhtenäiskoulusta on sisältänyt päätöksen taloudellisista reunaehdoista, valittavasta rakennuspaikasta, olemassa olevien koulujen lakkautusaikataulusta, etenemisaikataulusta rakentamisen suhteen ja talouden kehityksestä. Päätös tarkoittaa myös asemakaavamuutosprosessin käynnistämistä muun muassa Kirkonseudun asuntolan osalta sekä purkamislupien hakemista Kirkonseudun kouluun ja sen asuntolaan.

 

Valiokuntien esitysten mukaisesti kouluverkkovaihtoehdot on käsitelty myös kunnanhallituksessa 12.09.2022 § 321 ja valtuustossa 26.09.2022 § 40, joissa samansuuntaisesti on päätetty yhden koulun mallista eli uuden yhtenäiskoulun rakentamisesta. Valtuustossa on päätetty lisäksi, että kouluverkkotyöryhmä jatkaa hankesuunnitelman laatimisella valmistelussa mukana olleen materiaalin sekä valtuuston iltakoulussa 23.8.2022 esitettyjen ja valiokunnissa käsitellyn päivitetyn materiaalien mukaisesti ja niihin sisällytetyt ratkaisut huomioon ottaen. Uudesta yhtenäiskoulusta laadittavan hankesuunnitelman valmistuttua se esitellään valtuuston käsiteltäväksi ja päätettäväksi hallintosäännön mukaisesti.

 

Syksystä 2022 lähtien työryhmä on valmistellut kunnanvaltuuston valitseman kouluverkkovaihtoehdon eli uuden koulukeskuksen hankesuunnitelmaa päätöksentekoon. Työryhmä on kokoontunut tiiviissä tahdissa 10 kertaa, lisäksi selvityksiä on valmisteltu konsulttiyhtiön ja virkamiesten yhteistyönä työryhmän kokouksiin.

 

Osallistaminen uuden koulurakennuksen suunnitteluprosessiin

 

Hankeprosessi on ollut vahvasti osallistava, ja valmisteluun on osallistettu oppilaat, opettajat ja muut käyttäjäryhmät sekä kartoitettu tilatarpeita koulupäivän aikana sekä koulupäivän jälkeistä harrastekäyttöä.

 

Hankesuunnitteluprosessi aloitettiin perustietojen keräyksellä sekä suoritettiin kaikilla Nakkilan kouluilla kiinteistökatselmukset teknisen henkilöstön kanssa ja ns. käyttäjäkävelyt opetushenkilöstön ja oppilaiden kanssa.

 

Uuden koulukeskuksen tarpeiden ja tilojen ideointia on suoritettu myös opettajille järjestetyn VESO-päivän yhteydessä 1.10.2022, jolloin järjestettiin työpaja aiheesta kunnan opettajille. Mukana työskentelyssä oli valtuutettuja sekä oppilaiden edustajia. Opettajat määrittelivät toiveita uudelle koululle seuraavin teemoin:

 

 • Työpaja 1: Tulevaisuuden koulun menestystekijät - kestävä, digitaalinen ja hyvinvoiva tulevaisuus
 • Työpaja 2: Tilat ja toiminta uudessa koulussa.

 

Osallistavan suunnitteluprosessin tulokset liittyivät oppimisympäristöön, terveelliseen ja turvalliseen kouluun, tilojen muunneltavuuteen ja toimivuuteen, digitaalisuuteen sekä kestävään kehitykseen ja hallintoon. WSP Finland Oy on koostanut opettajien toiveista yhteenvedon (LIITE 2), jota on hyödynnetty tilasuunnitelman hahmottelemisessa. Työpajan tulokset on toimitettu opettajille. Tuotokset ovat hyödyllisiä myös myöhemmissä hankevaiheissa, kun uuden koulurakennuksen tiloja kalustetaan.

 

Opettajat ja nuorisovaltuusto kirjasivat lisäksi toiveitaan tilaohjelmaan tilakorttien muodossa viime syksynä (Hankesuunnitelma). Opettajien kirjaamat toiveet tilakortteihin on kirjattu kokonaissuunnitelmaan, ja kirjaukset on käyty tiloittain läpi virkamiesjohdon sekä WSP:n yhteisissä palavereissa. Käyttäjien toiveiden pohjalta on valmisteltu tilaohjelma kouluverkkotyöryhmän kokouskäsittelyihin. Toiveita on arvioitu oppimiselle asetettujen tavoitteiden, harraste- ja iltakäytön, tilan monikäyttöisyyden ennakoidun käyttötarpeen muutostarpeiden sekä kustannusten näkökulmasta. Toiveita, joiden osalta käyttötarve on vähäinen, joiden kytkös oppimiselle asetettuihin tavoitteisiin on väljä, tai joiden osalta turvallisuus asettaa haasteita, on harkittu tarkemmin. Tilojen sisustamista koskevat toiveet käsitellään myöhemmin, kun tilojen kalustaminen on ajankohtaista. Kunnanjohtaja on pyytänyt WSP Finland Oy:tä koostamaan vertailun toiveista versus esitetty tilaohjelma.

 

Oppilaat ovat osallistuneet uuden koulun suunnittelemiseen myös aktiivisesti. Sivistyksen johtoryhmän yhteisellä tuella oppilaat osallistuivat ryhmätöin unelmiensa koulun suunnittelemiseen (LIITE 11). Ryhmätyöt ovat olleet kuntalaisten nähtävillä Nakkilan Liikunta-keskuksella. Sivistystoimessa on lisäksi toteutettu lapsivaikutusten arviointi, jossa oppilaiden vastausprosentti oli korkea 88% (LIITE 1).

 

Kuntalaisten mielipiteitä kouluverkkoasioihin kyseltiin aiemmin, vuoden 2021 puolella pidetyssä kuntalaistilaisuudessa.

 

Sivistystoimen ja teknisen toimen yhteistyönä on selvitetty lisäksi uuden koulun liikunta- ja harrastetilojen tarpeita (LIITTEET 9 & 10). WSP Finland Oy on laatinut ehdotussuunnitelmat uuden koulukeskuksen asema-, pohja- ja julkisivupiirustuksista sekä laatinut hankkeelle mm. tilaohjelman ja kustannusarvion. Tilaohjelma (LIITE 5) sisältää käyttäjätoiveita koulupäivän aikana sekä ilta- ja harrastekäytön toiveita ja tarkennetun kustannusarvion ajankohtaisin tiedoin. Uuden koulurakennuksen laajuuteen, laatuun ja kustannuksiin liittyvät tavoitteet on esitetty laaditussa hankesuunnitelmassa ja sen liiteasiakirjoissa. Esityslistan oheismateriaalina on hankesuunnitelma liitteineen.

 

Yleistä hankesuunnitelmasta

 

Tavoitteena kouluhankkeelle on nykyaikaisen, terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön luominen oppimiseen ja opettamiseen, tilojen muunneltavuus ja toimivuus sekä digitaalisuus ja kestävä kehitys, mikä tukee oppimiselle asetettuja tavoitteita. Teemoja on käsitelty opettajien työpajoissa syksyllä 2022.

 

Opetuksen saavutettavuus paranee yhteen rakennukseen siirtymisen myötä, millä on vaikutusta oppilaiden yhdenvertaisuuteen esimerkiksi valinnaisainetunteihin sekä kerhotoimintaan. Uuden koulurakennuksen nykyaikaiset oppimisympäristöt tukevat mahdollisuuksia saavuttaa opetussuunnitelman tavoitteet kun tilat tukevat opetusjärjestelyjä.

 

Yksi yhteinen koulu korvaa nykyiset lukujärjestys- ja aikataulutekniset haasteet esimerkiksi valinnaisaineiden tarjoamisessa ja joustavien opetusjärjestelyjen suunnittelussa. Digitaalisuuden integrointi kulkee hankesuunnitelman kanssa käsi kädessä ja parantaa oppilaiden yhdenvertaisuutta. Yhden rakennuksen mallilla on positiivista vaikutusta myös koulukuljetusten järjestämiseen.

 

Rakennuspaikka

 

Uuden koulurakennuksen rakentamispaikka on nykyisen Kirkonseudun koulun tontilla osoitteessa Kirkkokatu 22, 29250 Nakkila. Rakennusoikeus ei ole riittävä, joten saman korttelin AK - tontti 2 liitetään koulun tonttiin. Yhdistäminen edellyttää asemakaavaan muutosta, mikä on jo kunnassa käynnistetty. Nykyinen Kirkonseudun alakoulu ja viereisen tontin asuntolarakennus on tarkoitus purkaa uuden koulukeskuksen tieltä. (LIITE 3)

 

Koulun koko, materiaali ja tekniset vaatimukset

 

Nakkilan uusi koulu mitoitetaan valmistuessaan noin 384 oppilaalle ikäluokille 0-9 ja lukio. Uuden koulun valmistuessa 2027 kouluun sijoittuvat WSP:n esityksessä laskennallisesti ikäluokat 3-9 ja lukio. Oppilasmäärät ja oppilaiden koulupaikkaa tarkastellaan lukuvuosittain muutosvaiheessa, ja saattaa poiketa jossain määrin esityksestä. Vuodesta 2040 alkaen koulu toimii alueen ainoana kouluna korvaten vanhat koulurakennukset. Tilojen suunnittelussa on huomioitu tilatarpeet aina esikouluikäisistä lukiolaisiin saakka. Rakennuksen koko on laskennallisesti noin 4980 htm2 ja 5730 brm2. Rakennuksesta on tarkoitus tehdä kaksikerroksinen, IV-kone- huone sijoitetaan kolmanteen kerrokseen. Alustavassa suunnitelmassa ilmavuutta arkkitehtuuriin on haettu kahteen kerrokseen ulottuvalla ruokasalilla ja liikuntahallilla. (LIITTEET 4, 5 ja 6)

 

Rakentamiselle on asetettu korkeatasoisen julkisen palvelurakennuksen laadulliset tavoitteet. Suunnittelussa noudatetaan RT-korttien ohjeita (Perusopetuksen tilat) ja Opetushallituksen ohjeita nykykäytäntöihin soveltuvin osin. Koulun erikoistiloja, kuten teknisen ja tekstiilityön tilojen osalta noudatetaan ohjeita, jotka ohjaavat mm. tilojen turvallisuuteen. Rakentamiselle asetettuja tarkempia teknisiä tavoitteita selvitetään hankesuunnitelmassa (LIITE) sekä teknisen valiokunnan päätösesityksessä 2.3.2023.

 

Hankesuunnitelmassa on selvitetty uuden koulurakennuksen erilaisia rakentamisvaihtoehtoja puu, betoni ja moduulirakentaminen (LIITE 8). Runkojärjestelmäksi soveltuu teknisesti parhaiten betonirakenteinen pilari-palkkirakenne, massiivibetonirakenteet sekä näiden eri yhdistelmät. Rakennesuunnittelussa betonirakentamiseen löytyy myös pitkäaikaista suunnitteluosaamista, verrattuna esim. julkisten tilojen puurakennesuunnitteluun.

 

Vaihtoehtoisesti rakennus voidaan toteuttaa hybridirakenteisena, jossa käytetään betonirakenteisia palkkirakenteita sekä puurakenteisia ulkoseinäratkaisuja joko massiivihirsiä tai ristiin liimattuja massiivipuulevyjä (CLT). Muut runkomateriaalimahdollisuudet, kuten täysi puurakenne, tuo mukanaan merkittäviä lisäkustannuksia mm. paloteknisistä yms. syistä. Rakennuksen runkomateriaalien hiilijalanjälkeä on kartoitettu hankesuunnitelman yhteydessä. Hankesuunnittelussa on ollut mukana suomen Metsäkeskus, joka on kartoittanut kahden rakentamisjärjestelmän elinkaaren hiilijalanjälkeä rakennusten runkomateriaaleista (LIITE 12).

 

Rakennuksen perustamistapaa, lämmitysmuotoja ja muita teknisiä selvityksiä on kirjattu esityksen liitteen hankesuunnitelmaan.

 

Oppilaat ja nykyiset koulurakennukset

 

Uuden koulun aloittaessa toimintansa, vanhat koulutilat jäävät asteittain tarpeettomaksi ja niistä luovutaan. Jo nyt koulutiloja on tyhjillään ja toimintaa on jouduttu uudelleenjärjestelemään negatiivissuuntaisessa oppilasmääräkehityksessä. Ensi lukuvuonna 2023-2024 kunnassa aloittaa 26 esikoululaista, kun ykkösluokkalaisia on tällä hetkellä 53 oppilasta. Oppilaita ja opiskelijoita kunnassa on kuluvana lukuvuotena yhteensä 666. Tyhjät tilat rasittavat kulurakennetta ja sitovat tarpeettomasti kunnan varoja. WSP:n syksyn 2022 valtuustopäätöksen liitteenä on esitetty alustava suunnitelma kouluverkon kehityksestä koulujen lakkauttamiseksi ja oppilassiirtoihin, joka on esitetty edelleen hankesuunnitelmassa (LIITE). On otettava huomioon, että syntyvyyden ja muuttoliikenteen muutosten mukaiset vaihtelut tarkistetaan joka lukuvuoden osalta ja lasketaan tarkoituksenmukainen tilojen riittävyys väistötilatilanteessa. Suunnitelmiin saattaa tulla luokkien sijoituspaikan osalta sopeuttamismuutoksia. Oppilaiden sijoittaminen väistötiloihin ei vaikuta kuitenkaan kokonaissuunnitelmaan koulujen lakkauttamisen osalta.

 

Oppilassiirrot etenevät alustavan suunnitelman mukaan vaiheittain:

 

Vuosi 2024:

Oppilasennusteen mukaan kunnassa on arviolta 516 oppilasta perusopetuksessa ja lukiolaisia 86.

 

Oppilaat siirretään WSP:n esittelemän alustavan suunnitelman mukaan väistötiloihin alkaen elokuussa 2024, kun Kirkonseudun koulun Iso Varis -rakennus puretaan. Kirkonseudun koulun pienet oppilaat kakkosluokkalaisiin asti sijoitetaan opiskelemaan Pakkalan koulurakennukseen. Tila on kalustettu oppilaiden ikäkauden mukaisesti ja merkittäviä lisäkustannuksia kalustuksesta ei ole odotettavissa. Samanaikaisesti Kirkonseudun koulun 3.-6.-luokkien oppilaat siirtyvät Yhteiskoulun oppilaiksi väistötila-ajaksi.

 

Tattaran koulussa on nykyisellään käytössä 1 huonekerros

varsinaiseen opetukseen kolmen kerroksen sijaan. Rakennuksen kellaritila on suljettu ja ylimmässä kerroksessa vain satunnaista käyttöä. Vaiheessa 1 Tattaran koulu suljetaan ja oppilaat 3.-luokasta ylöspäin siirtyvät opiskelemaan Yhteiskouluun ja sitä nuoremmat Pakkalan koulutilaan.

 

Vuosi 2027:

Oppilasennusteen mukaan kunnassa on arviolta 456 oppilasta perusopetuksessa ja lukiolaisia 82.

 

Opiskelu uudessa koulurakennuksessa käynnistyy alustavan suunnitelman mukaisesti lukuvuoden 2027-2028 alussa. Yhteiskoulun ja lukion oppilaat siirtyvät uuteen koulurakennukseen ja Nakkilan yhteiskoulun koulurakennuksesta luovutaan.

 

Samaan ajankohtaan on tehty varaus Viikkalan koulun peruskorjaukselle. Asiasta päätetään myöhemmässä vaiheessa, mikäli saneeraus nähdään tarpeelliseksi. Koulurakennus on edelleen verrattain hyväkuntoinen. Ratkaistavaksi jää, ketkä opiskelevat tuolloin Viikkalan koulussa.

 

Hankesuunnitelmassa Viikkalan koulusta on tehty joustavan esi- ja alkuopetuksen yksikkö E-1 oppilaille. Mikäli rakennuksen saneeraukseen ei ryhdytä, koulu voi esimerkiksi jatkaa nykyiseen malliin palvellen 1.-6.-luokkien oppilaita kolmella yhdysluokalla.

 

Vuosi 2032

Oppilasennusteen mukaan kunnassa on arviolta 382 oppilasta perusopetuksessa ja lukiolaisia 72.

 

Pakkalan koulutilasta luovutaan. Oppilaat siirretään uuteen koulurakennukseen ja Viikkalan kouluun. Uudessa Yhtenäiskoulussa opiskelee 384 oppilasta.

 

Vuosi 2040:

Vuonna 2040 oppilasennusteen mukaan kaikki kunnan oppilaat ja opiskelijat 384 voidaan sijoittaa opiskelemaan uuteen kouluun ja muista koulurakennuksista luovutaan. Viikkalan koulusta luovutaan.

 

Esitetyssä Tilastokeskuksen ennusteen mukaan tehdyssä laskelmassa on lisätty 5 % puskuria oppilasmääräennusteeseen, toisin sanoen luvut ovat korkeammat kuin syntyvyys. Puskuri ottaa huomioon muuttoliikkeen ja syntyvyyden muutokset. Lisäksi suunnitelmassa on väljästi esitetty Pakkalan ja Viikkalan koulutilojen käyttöaste oppilassiirroissa, tiloihin mahtuisi enemmän oppilaita.

 

Oppilaiden sijoitus tarkastetaan tarkoituksenmukaisuuden periaatteella lukuvuosittain, kun oppilasmäärä on vahvistettu. Tarkemmat tilavaraukset ja oppilaiden sijoitukset suunnitellaan yhteistyössä rehtoreiden ja opettajien kanssa. Kunnassa on joka lukuvuosi jonkin verran oppilaita, jotka muuttavat pois ja vastaavasti kuntaan muuttaa jonkin verran uusia perheitä.

 

Henkilöstösuunnitelma muutostilanteessa

 

Henkilöstösuunnitelmaa tehdään suhteessa lapsimäärään ja oppilasryhmille varataan tarvittavat opettajat. Eläköityvien opettajien määrää on selvitetty. Eläkeoikeutettuja opettajia on vastaava määrä suhteessa henkilöstötarpeeseen ja selvityksen mukaisesti henkilöstösuunnitelma näyttäytyy henkilöstötarpeeseen nähden luonnollisen poistuman määrällisenä myötäilynä.

 

Taloudelliset vaikutukset

 

Hankesuunnitelman liitteenä on rakennuksen kustannusarvio (LIITE 7). Hankkeen tavoitehinta-arvio Haahtelan hintaindeksin 98/1.23 kustannustasossa on (alv 0 %):

 

 • rakennuttajan kustannukset

2 070 000 €

 • rakennustekniset työt

10 822 000 €

 • lvi-työt

2 331 000 €

 • sähkötyöt

1 670 000 €

 • erillishankinnat

349 000 €

 • hankevaraukset

1 550 000

YHTEENSÄ

18 792 000

 

Kokouksessa esitellään tehtyjen selvitysten ja muiden oheismateriaalien lisäksi painelaskelmia kunnan taloudellisesta kantokyvystä sekä toteutusvaihtoehdoista. Selvityksissä nykyinen kouluverkko näyttäytyy kalliina ja rakennusten korjausvelka merkittävä. Kunnan kantokyvyn kannalta on merkillepantavaa, että painelaskelmat on tehty edellyttäen, että vuosittaiset säästöt tulevat kouluverkon tiivistymisen eli lakkautusten kautta.

Hankkeen toteutusmuoto

 

Hankkeen eri toteutusmuotovaihtoehtojen vahvuuksia ja heikkouksia on selvitetty hankesuunnittelun yhteydessä vaikutuksesta kustannuksiin ja rahoitukseen. Vertaillut toteutusmallit olivat seuraavat:

- rakentaminen kunnan taseeseen

- vuokramalli

- kiinteistöleasing.

 

Selvitysten vertailun yhteenvetona Nakkilan kunnan kannalta taloudellisesti ja tilaajan vaikutusmahdollisuuksiltaan parhaana vaihtoehtona toteutusmuodoista näyttäytyy kunnan omaan taseeseen rakentaminen jaettuna urakkamuotona. (LIITE 8)

 

Hankkeen aikataulu

 

Hankkeen alustava toteutusaikataulu on seuraava:

. hankesuunnitelman hyväksyminen maaliskuu - huhtikuu 2023

. suunnittelun kilpailuttaminen toukokuu - elokuu 2023

. toteutussuunnittelu lokakuu 2023 - syksy 2024

. koulun tyhjennys ja siirto väistiloihin kesäkuu 2024

. purku-urakan kilpailuttaminen touko-kesäkuu 2024

. purkutyöt elokuu - marraskuu 2024

. rakentamisen valmistelu ja urakkakilpailu 12/2024-3/2025

. rakentaminen huhtikuu 2025 - kevät 2027

. vastaanotto kevät 2027

. varustaminen, kalustaminen ja tuuletus kesä 2027

. uusi koulu otetaan käyttöön syyslukukauden alussa 2027

 

Kunnan strategisia tavoitteita

 

Palveluverkon kehittämishanke ja uusi koulu toteuttavat kuntastrategiaa, erityisesti tavoitetta paras paikka perheen ja työn yhdistämiselle. Uusi koulu on kunnalle merkittävä vetovoimatekijä. Hankesuunnittelun osalta yritysvaikutukset ovat olleet vähäisiä. Vaikutukset ovat merkittävämpiä, kun tarkempi hankesuunnittelu ja rakentaminen käynnistyvät. Yritysvaikutusten vaikutukset heijastuvat myös Nakkilaan positiivisessa mielessä.

 

Kunnassa toimiville yrityksille on tärkeää, että kunta on kilpailukykyinen keskeisten palveluiden osalta myös tulevaisuudessakin. Nykyisten koulutilojen merkittävä korjausvelka saadaan uuden koulukeskuksen myötä käännettyä positiiviseksi vaikutukseksi.

 

Kunnanhallituksen asettaman kouluverkkotyöryhmän tavoitteena on ollut selvittää hankevaihtoehdot ja aikatauluttaa hankeprosessi. Lisäksi on selvitetty vaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset kunnan talouteen ja rahoitukseen. Ohjausryhmä on toteuttanut sille asetetut tavoitteet ja saattanut hankesuunnitelman päätöksentekoon. Kokouksia ei enää pidetä tällä kokoonpanolla. Mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy hankesuunnitelman, perustetaan mahdollisesti uusi ohjausryhmä.

 

Kouluverkkotyöryhmä on kokouksessaan 14.2.2023 päätynyt esittämään yksimielisesti tarkennettua hankesuunnitelmaa päätöksentekoon. Hankesuunnitelma kokonaisuudessaan esitellään sivistysvaliokunnan kokouksessa 28.2.2023 sekä teknisen valiokunnan kokouksessa 2.3.2023. Hankesuunnitelman liitteet ovat ohessa.

 

Liite 1 Lapsivaikutusten arviointi

Liite 2 Opettajien työpajojen tuotokset

Liite 3 Asemapiirros

Liite 4 Pohjakaaviot

Liite 5 Tilaohjelma

Liite 6 Julkisivut ja leikkaukset

Liite 7 Perustamiskustannukset

Liite 8 Vaihtoehtoiset toteutusmuodot

Liite 9 Selvitys harrastetilojen tarpeesta

Liite 10 Selvitys liikuntatilojen tarpeesta

Liite 11 Oppilaiden ryhmätyöt

Liite 12 Hiilijalanjälkilaskelma

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Kuusisto-Kajander Riikka

 

Päätösehdotus Sivistysjohtaja esittää, että sivistysvaliokunta päättää hyväksyä ohjausryhmän esityksen mukaisesti:

- WSP Finland Oy:n laatiman uuden koulun hankesuunnitelman ja nykyisistä koulurakennuksista luopumisen aikataulun liitteineen
- uuden koulun toteuttamisen betonirunkoisena rakennuksena
- uuden koulun investointi toteutetaan kunnan omaan taseeseen
- kunta kilpailuttaa suunnittelijat ja mahdollisesti ohjaa itse hankkeen toteutussuunnittelua
- hankkeen toteutuksen urakkamuotona käytetään pääurakkaa ja alistettuja sivu-urakoita kokonaisurakoina

Edelleen valiokunta päättää, että:
- jatkosuunnittelun kilpailutuksen toteutus jaettua urakkamuotoa varten käynnistetään hankesuunnitelmassa esitetyn aikataulun mukaisesti valtuuston hyväksyttyä hankesuunnitelman
- valiokunta lähettää päätöksensä kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi 

 

Päätös Jäsen Sallinen jätti muutosehdotuksen esittelijän päätösehdotukseen. Jäsen Vettenranta kannatti muutosehdotusta.
Sivistysvaliokunta päätti hyväksyä muutetun päätösehdotuksen eli hyväksyä:

- WSP Finland Oy:n laatiman uuden kouluhankesuunnitelman ja nykyisistä koulurakennuksista luopumisen aikataulun liitteineen, kuitenkin niin, että rakennuksen asemapiirros, pohjakaaviot, julkisivut ja leikkaukset arvioidaan ja suunnitellaan uudelleen, mikä tapahtuu suunnittelu-urakan yhteydessä kunnan valvonnassa. Keskustelun kuluessa jäsen Männistö esitti, että ennen koulujen sulkemispäätöksiä valiokunta saa nähtäväkseen koulun käyttäjien arvioiman käyttökelpoisen suunnitelman oppilaiden sijoituspaikasta ja ryhmäkoosta. Ehdotus ei saanut kannatusta, joten se raukesi.

Sivistyvaliokunta päätti myös, että:
- uusi koulu toteutetaan betonirunkoisena rakennuksena
- uuden koulun investointi toteutetaan kunnan omaan taseeseen.
- kunta kilpailuttaa suunnittelijat ja ohjaa hankkeen toteutussuunnittelua
- hankkeen toteutuksen urakkamuotona käytetään pääurakkaa ja alistettuja sivu-urakoita kokonaisurakoina

Edelleen valiokunta päätti, että
- jatkosuunnittelun kilpailutuksen toteutus jaettua urakkamuotoa varten käynnistetään hankesuunnitelmassa esitetyn aikataulun mukaisesti valtuuston hyväksyttyä hankesuunnitelman
- valiokunta lähettää päätöksensä kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Jäsen Männistö jätti päätöksen ensimmäisestä osiosta eriävän mielipiteen.

Sivistysvaliokunta päätti, että tilaohjelma tarkennetaan viimeisen ohjausryhmän muistion mukaiseksi.

 

Täytäntöönpano kunnanhallitus, valtuusto

 

Lisätietoja antaa: Sivistysjohtaja Riikka Kuusisto-Kajander

 p. 040 7755 978, riikka.kuusisto-kajander@nakkila.fi

 

 

TekVal 02.03.2023 § 19

 63/00.00.01.04/2023

 

 

Valmistelija  Tekninen johtaja Harri Kukkula, p. 044 747 5890

 

 Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 19.10.2020 § 137 asettaa työryhmän valmistelemaan kunnanhallitukselle tehtävää ehdotusta palveluverkon kouluverkko-osiosta. Työryhmän tavoitteena on ollut sivistystoimialan laatiman ja sivistysvaliokunnan hyväksymän hankkeen tarveselvityksen perusteella selvittää hankevaihtoehdot ja aikatauluttaa hankeprosessi. Eri kouluverkkovaihtoehtojen kustannusten lisäksi on selvitetty myös vaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset kunnan talouden kantokykyyn ja hankkeen rahoitukseen. Työryhmän hyväksymänä on tekninen toimiala kilpailuttanut konsultin avustamaan ja laatimaan kouluverkon hankesuunnitelman. Konsultiksi valikoitui WSP Finland Oy teknisen valiokunnan päätöksellä 8.7.2021 § 45.

 

 Kouluverkon suunnittelutyö on pitänyt sisällään välipäätökset valittavasta kouluverkkovaihtoehdosta. Nakkilan kunnan tekninen valiokunta (25.08.2022 § 65) ja sivistysvaliokunta (06.09.2022 § 87) ovat päättäneet esittää Nakkilan kouluverkkovaihtoehdoksi uuden yhtenäiskoulun rakentamista eli vaihtoehtoa VE1. Päätös perustuu vähenevään väestöön, oppilasmääriin, kunnan nykyisten rakennusten kuntoon ja kunnan taloudellisen tilan sekä investointien arviointiin. Päätös vaihtoehdosta pitää sisällään päätöksen taloudellisista reunaehdoista, valittavasta rakennuspaikasta, olemassa olevien koulujen lakkautusaikataulusta, etenemisaikataulusta rakentamisen suhteen ja talouden kehityksestä. Päätös tarkoittaa myös asemakaavamuutosprosessin käynnistämistä mm. Kirkonseudun asuntolan osalta sekä purkamislupien hakemista Kirkonseudun kouluun ja sen asuntolaan.

 

 Valiokuntien esitysten mukaisesti kouluverkkovaihtoehdot on käsitelty myös kunnanhallituksessa (12.09.2022 § 321) ja valtuustossa (26.09.2022 § 40), joissa niin ikään on päädytty ns. yhden koulun malliin eli uuden yhtenäiskoulun rakentamiseen. Valtuustossa on päätetty lisäksi, että uudesta yhtenäiskoulusta laadittavan hankesuunnitelman valmistuttua se esitellään valtuuston käsiteltäväksi ja päätettäväksi hallintosäännön mukaisesti.

 

 Viime syksystä lähtien työryhmä on valmistellut kunnanvaltuuston valitseman kouluverkkovaihtoehdon eli uuden koulukeskuksen hankesuunnitelmaa päätöksentekoon. Kokouksia työryhmä on tähän mennessä ehtinyt pitämään jo 10 kpl. Prosessi on ollut vahvasti osallistava: opettajat ovat kirjanneet tilatoiveitaan tilaohjelmaan, oppilaat ovat suunnitelleet unelmiensa koulua. Oppilaiden ryhmätyöt ovat olleet Liikuntakeskuksella kuntalaisten tutustuttavissa. Sivistystoimessa on lisäksi toteutettu lapsivaikutusten arviointi, jossa oppilaiden vastausprosentti oli huikeat 88%. Uuden koulukeskuksen tarpeiden ja tilojen ideointia on suoritettu myös opettajille järjestetyn VESO-päivän yhteydessä viime lokakuussa, jolloin järjestettiin työpaja aiheesta. Kuntalaisten mielipiteitä kouluverkkoasioihin kyseltiin jo aiemmin, vuoden 2021 puolella liikuntakeskuksella pidetyssä kuntalaistilaisuudessa. Lisäksi hankesuunnitteluprosessi aloitettiin perustietojen / aineistojen keräyksellä sekä suoritettiin kaikilla Nakkilan kouluilla kiinteistökatselmukset teknisen henkilöstön kanssa ja ns. käyttäjäkävelyt opetushenkilöstön ja oppilaiden kanssa. Sivistystoimen ja teknisen toimen yhteistyönä on selvitetty lisäksi uuden koulun liikunta- ja harrastetilojen tarpeita. WSP Finland Oy on laatinut ehdotussuunnitelmat uuden koulukeskuksen asema-, pohja- ja julkisivupiirustuksista sekä laatinut hankkeelle mm. tilaohjelman ja kustannusarvion.

 

 Uuden koulurakennuksen laajuuteen, laatuun ja kustannuksiin liittyvät tavoitteet on esitetty laaditussa hankesuunnitelmassa ja sen liiteasiakirjoissa. Esityslistan oheismateriaalina on hankesuunnitelma ja sen liitteet 1-8. Hankesuunnitelma kokonaisuudessaan esitellään valiokunnan kokouksessa. Lisäksi esityslistan oheismateriaalina on Selvitys harrastetilojen tarpeesta (oheismateriaali 11) ja Selvitys liikuntatilojen tarpeesta (oheismateriaali 12).

 

 Yleistä hankesuunnitelmasta

 

 Nakkilan uuden koulun tavoitteena on yhdistää luokanopettaja ja aineopettaja -järjestelmien vahvuudet ja parantaa oppilaan saamaa opetuksen laatua sekä koulun mahdollisuuksia oppilaan oppimisen tukemiseen. Tavoitteena on madaltaa nykyisiä nivelvaiheita, siirtymiä alakoulusta yläkouluun ja mahdollistaa parempi tuen saanti sitä tarvitseville oppilaille. Uusi koulu mahdollistaa sujuvan siirtymisen nykyisestä kouluverkosta uuteen yhden yhtenäiskoulu ja lukio koulun malliin.

 

 Rakennuspaikka

 

 Uuden koulun rakentamispaikka on korttelissa 83, tontilla 2, osoitteessa Kirkkokatu 22, 29250 Nakkila. Tontin pinta-ala on 14 093 m2 ja e-luku 0,2. Nykyisellä Y- tontilla ei ole riittävästi rakennusoikeutta. Samassa korttelissa oleva, AK - tontti 2 pinta alaltaan 4 018 m2, liitetään koulun tonttiin. Tämä edellyttää asemakaavaan muutosta, joka on jo kunnassa käynnistetty.

 

 

 Nykyinen Y- tontilla oleva Kirkonseudun alakoulu ja viereisellä tontilla Y - tontilla oleva asuntolarakennus on tarkoitus purkaa uuden koulukeskuksen tieltä.

 

 Koulurakennus

 

 Nakkilan uusi koulu mitoitetaan noin 384 oppilaalle ikäluokille 0-9 ja lukio. Uuden koulun valmistuessa 2027 kouluun sijoittuvat ikäluokat 3-9 ja lukio.

 

 Vuodesta 2032 kouluun sijoittuu myös nuorempia oppilaita ja vuodesta 2040 eteenpäin koulu toimii alueen ainoana kouluna. Tilojen suunnittelussa on huomioitu tilatarpeet aina esikouluikäisistä lukiolaisiin saakka.             

 

 Rakennuksen koko tulisi olemaan n. 4980 htm² ja 5730 brm² . Rakennuksesta on tarkoitus tehdä kaksikerroksinen, lukuun ottamatta IV-konehuonetta, joka sijoitettaisiin kolmanteen kerrokseen.

 

 Rakentamiselle asetetut tavoitteet

 

 Rakentamiselle on asetettu korkeatasoisen julkisen palvelurakennuksen laadulliset tavoitteet. Suunnittelussa tultaisiin noudattamaan RT-korttien ohjeita (Perusopetuksen tilat) ja Oph:n ohjeita nykykäytäntöihin soveltuvin osin.

 

 Suunnittelun luokkavaatimukset:

 

 • Materiaali- ja komponenttivaatimus luokka M1
 • Sisäilmastoluokka S2
 • Rakennustöiden puhtausluokka P1
 • Lämpö- ja kosteustekninen suunnitteluluokka RF2 (keittiö RF1)
 • Energiatehokkuuden käyttötarkoitusluokka 6
 • Energiatehokkuuden tavoite B (A)
 • Ilmavuotoluku < 1,0
 • Akustinen luokitus soveltuvin osin luokka A

 

 Rakennuksen runkojärjestelmä ja rakennusmateriaali

 

 Teknisesti parhaiten koulun runkojärjestelmäksi soveltuu betonirakenteinen pilari-palkkirakenne, massiivibetonirakenteet sekä näiden eri yhdistelmät. Välipohjarakenteina voidaan käyttää paikallavalettuja laattoja tai elementtirakenteita kuten esim. ontelolaattoja tai TT-laattoja. Betonielementtien käyttäminen mahdollistaa pitkät jännevälit ja hyvän palo- ja ääneneristyksen. Rakennesuunnittelussa betonirakentamiseen löytyy myös paremmin Suomessa suunnitteluosaamista, verrattuna esim, puurakennesuunnitteluun.

 

 Vaihtoehtoisesti rakennus voidaan toteuttaa hybridirakenteisena, jossa käytetään betonirakenteisia pilari-palkkirakenteita, betonisia laattoja sekä esim. puurakenteisia ulkoseinäratkaisuja joko massiivihirsiä tai ristiin liimattuja massiivipuulevyjä (CLT).

 

 Koulurakennus on mahdollista toteuttaa myös muilla runkomateriaaleilla, kuten kokonaan puurakenteisena, mutta se tuo mukanaan merkittäviä lisäkustannuksia mm. paloteknisistä yms. syistä.

 

 Rakennuksen runkomateriaaleja on selvitetty hankesuunnittelun yhteydessä myös hiilijalanjäljen näkövinkkelistä. Hankesuunnittelussa on ollut mukana Suomen Metsäkeskus, joka on laatinut kouluhankkeen elinkaaren hiilijalanjälkilaskelmat. Laskelmissa vertailtiin kahden rakentamisjärjestelmän elinkaaren hiilijalanjälkilaskelmia toisiinsa:

 

 Vaihtoehto 1.

 Kantamattomista betonisandwich-elementeistä koostuva julkisivu, jossa kantavina rakenteina toimivat betonirakenteiset pilari-palkkirakenteet.

 

 Vaihtoehto 2.

 Painumattomista lamellihirsistä koostuva kantamaton julkisivu, jossa kantavina rakenteina toimivat betonirakenteiset pilari-palkkirakenteet.

 

 Yhteenvetona tuloksista voidaan todeta, että Nakkilan koulurakennuksen elinkaaren aikainen hiilijalanjälki on betonisandwich-elementillä 13,78 kgCO2e/m2netto/vuodessa ja lamellihirrellä 14,74 kgCO2e/m2netto/vuodessa. Nakkilan kouluhankkeen elinkaaren hiilijalanjäljestä tehty arviointi kokonaisuudessaan esitellään valiokunnan kokouksessa ja se on esityslistan oheismateriaalina 13.

 

 Rakennuksen perustamistapa

 

 Rakennuksen perustamistapa selviää varmuudella vasta hankkeen seuraavassa vaiheessa eli toteutussuunnitteluvaiheessa. Kairausten perusteella maaperän pintaosissa on täyttömaita, jotka tulee poistaa rakennuksen alueelta. Täyttömaiden alla on silttinen kuivakuorikerros paksuudeltaan noin 800 mm. Uuden rakennuksen voi perustaa kuivakuorikerroksen varaan, jos rakennus on kaksikerroksinen ja ilman kellarikerrosta. Mikäli rakennukseen tehdään kellarikerros tai perustaminen, joudutaan tekemään kuivakuorikerroksen alapuolelle, tulee uusi rakennus perustaa kantavien tukipaalujen varaan. Rakennuksen alapohja voidaan tehdä em. kriteerein maanvaraisena. Mikäli rakennus perustetaan tukipaalujen varaan, tehdään alapohja kantavana rakenteena.

 

 

 Rakennuksen lämmitysmuoto

 

 Rakennuksen pääasiallinen lämmitysmuoto tulisi olemaan kaukolämpö ja rakennus varustettaisiin vesikiertoisella patteri- ja/tai lattialämmitysverkostolla.

 

 Kustannusarvio

 

 Hankesuunnitelman liitteenä on hankkeen perustamiskustannusten yhteenveto. Hankkeen perustamiskustannukset pääryhmittäin (oheismateriaali 14) ja Laskentamuistio (oheismateriaali 15) on esityslistan oheismateriaalina. Hankkeen tavoitehinta-arvio Haahtelan hintaindeksin 98/1.23 kustannustasossa on (alv 0 %):

 

 

 • rakennuttajan kustannukset

2 070 000 €

 • rakennustekniset työt

10 822 000 €

 • lvi-työt

2 331 000 €

 • sähkötyöt

1 670 000 €

 • erillishankinnat

349 000 €

 • hankevaraukset

1 550 000 €

YHTEENSÄ

18 792 000 €

 

 Selvityksissä nykyinen kouluverkko näyttäytyy kalliina ja rakennusten korjausvelka merkittävänä. Kunnan kantokyvyn kannalta on merkillepantavaa, että painelaskelmat on tehty edellyttäen, että vuosittaiset säästöt tulevat kouluverkon tiivistymisen eli lakkautusten kautta. Uuden koulun aloittaessa toimintansa, vanhat koulutilat jäävät siis asteittain tarpeettomaksi ja niistä luovutaan. Jo nyt koulutiloja on tyhjillään ja toimintaa on jouduttu uudelleenjärjestelemään alenevassa oppilasmääräkehityksessä.

 

 Hankkeen toteutusmuoto

 

 Hankkeen eri toteutusmuotovaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia on selvitetty hankesuunnittelun yhteydessä. Kunta on lisäksi teettänyt Inspira Oy:llä erillisen selvityksen eri toteutusmuotojen vaikutuksesta hankkeen kustannuksiin ja rahoitukseen. Vertaillut toteutusmallit olivat seuraavat:

 

-          rakentaminen kunnan taseeseen

-          vuokramalli

-          leasingmalli

-          elinkaarimalli.

 

Yhteenveto em. selvityksistä voidaan todeta, että Nakkilan kunnan kannalta taloudellisesti ja tilaajan vaikutusmahdollisuuksiltaan paras vaihtoehto toteutusmuodoista on kunnan omaan taseeseen rakentaminen jaettuna urakkamuotona.

 

Hankkeen aikataulu

 

Alustava toteutusaikataulu:

 • hankesuunnitelman hyväksyminen maaliskuu - huhtikuu 2023
 • suunnittelun kilpailuttaminen toukokuu - elokuu 2023
 • toteutussuunnittelu lokakuu 2023 - syksy 2024
 • koulun tyhjennys ja siirto väistöön kesäkuu 2024
 • purku-urakan kilpailuttaminen touko-kesäkuu 2024
 • purkutyöt elokuu - marraskuu 2024
 • rakentamisen valmistelu ja urakkakilpailu joulukuu 2024 - maaliskuu 2025
 • rakentaminen huhtikuu 2025 - kevät 2027
 • vastaanotto kevät 2027
 • varustaminen, kalustaminen ja tuuletus kesä 2027
 • uusi koulu otetaan käyttöön syyslukukaudeksi 2027

 

Kouluverkkotyöryhmän toiminta:

 

Kunnanhallituksen asettaman kouluverkkotyöryhmän tavoitteena on ollut selvittää hankevaihtoehdot ja aikatauluttaa hankeprosessi. Lisäksi on selvitetty vaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset kunnan talouteen ja rahoitukseen. Ohjausryhmä on toteuttanut sille asetetut tavoitteet ja saattanut hankesuunnitelman päätöksentekoon. Kokouksia ei enää pidetä tällä kokoonpanolla. Mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy hankesuunnitelman, perustetaan mahdollisesti uusi ohjausryhmä.

 

Kouluverkkotyöryhmä on kokouksessaan 14.2.2023 päätynyt esittämään hyväksyttäväksi yksimielisesti valmistunutta hankesuunnitelmaa päätöksentekoon. Hankesuunnitelma esitellään sivistysvaliokunnan kokouksessa 28.2.2023 sekä teknisen valiokunnan kokouksessa 2.3.2023.

 

Yritysvaikutusten arviointi: Hankkeella toteutuessaan tulee olemaan positiivisia yritysvaikutuksia niin paikallisesti kuin seutukunnallisestikin. Toteutussuunnitteluvaiheessa vaikutukset kohdistuvat lähinnä suunnittelutoimistoihin mutta rakentamisvaiheessa hanke työllistää laaja-alaisesti rakennusaineteollisuutta sekä rakentamiseen liittyviä yrityksiä eri sektoreilta. Myös paikallisesti yritysvaikutukset toteutusvaiheessa voivat olla merkittäviä.

 

Hankkeen vaikutus Nakkilan kunnan strategian kannalta:

 

Hankkeella toteutuessaan on vaikutusta kaikkiin strategian pääkohtiin. Hanke luo mahdollisuuden hyvän ja luovan maankäytön toteutukseen ja sitä kautta Arantilan puiston kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Uusi koulukeskus tukee ja antaa kehitysmahdollisuudet järjestöjen ja yhdistysten toiminalle sekä parantaa perheiden ja työyhteisöjen hyvinvointia sekä yhteistyötä.

 

Esittelijä  Tekninen johtaja Kukkula Harri

 

Päätösehdotus  Tekninen valiokunta päättää hyväksyä ohjausryhmän esityksen mukaisesti:

 - WSP Finland Oy:n laatiman uuden koulun hankesuunnitelman liitteineen

 - uuden koulun toteuttamisen betonirunkoisena rakennuksena betoniulkoseinäelementein

 - uuden koulun investointi toteutetaan kunnan omaan taseeseen

 - kunta kilpailuttaa suunnittelijat ja mahdollisesti ohjaa itse hankkeen toteutussuunnittelua

 - hankkeen toteutuksen urakkamuotona käytetään pääurakkaa ja alistettuja sivu-urakoita kokonaisurakoina.

 

 Edelleen valiokunta päättää, että jatkosuunnittelun kilpailutuksen toteutus jaettua urakkamuotoa varten käynnistetään hankesuunnitelmassa esitetyn aikataulun mukaisesti valtuuston hyväksyttyä hankesuunnitelman. Samalla valiokunta lähettää päätöksensä kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös  Keskustelun jälkeen tekninen johtaja teki muutetun päätösehdotuksen ja lisäsi päätösehdotukseensa vielä seuraavan kohdan

 - puun käytön mahdollisuutta rakennuksen sisätiloissa selvitetään toteutussuunnitteluvaiheessa.

 

 Valiokunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 Kunnanjohtaja Nina-Mari Turpela ja vs. hallintojohtaja Markus Ojakoski poistuivat kokouksesta klo 19.50.

 

Täytäntöönpano  kunnanhallitus, valtuusto

 

 Lisätietoja antaa:

 Tekninen johtaja Harri Kukkula Puh. 044 747 5890 harri.kukkula@nakkila.f

 

 

 

Kh 20.03.2023 § 57 

 

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Markus Ojakoski, p, 044 747 5808

 

Hankesuunnitelmassa hyväksyttäisiin uudisrakennuksen laajuus ja sitä koskevia laatuvaatimuksia. Hankesuunnitelman hyväksyminen tarkoittaisi jatkosuunnittelulle asetettavia reunaehtoja, ei kuitenkaan sitä, että uudisrakennus olisi täsmällisesti hankesuunnitelmassa esitetyn mukainen.

 

Hankesuunnitelmassa hyväksytään myös hankkeen taloudelliset reunaehdot. Rakennuksen toteutuminen suunniteltua kalliimpana tai uhka siitä edellyttäisivät uutta käsittelyä kunnanvaltuustossa. Käytettävissä olevia määrärahoja rajoittaa myös kunnan talousarvio- ja suunnitelma.

 

Hankesuunnitelmaa vastaavalla tavalla hyväksyttäisiin suunnitelman liitteet:

 

1)                      Tilaohjelma (liite 5)

2)                      Asemapiirros (liite 3)

3)                      Pohjakaaviot (liite 4)

4)                      Julkisivu-, leikkaus- ja perspektiivikuvat (liite 6)

5)                      Perustamiskustannusasiakirja (liite 7)

 

Tarkoitus on, että WSP Finland Oy:n laatima uuden koulun hankesuunnitelma liitteineen hyväksyttäisiin uuden koulun toteuttamista ohjaaviksi asiakirjoiksi. Poikkeamat näiden asiakirjojen asettamista reunaehdoista tulee käsitellä kunnan päätöksentekoa koskevien normaalien käytäntöjen mukaisesti. Sivistysvaliokunnan päätöksen mukaisesti rakennuksen asemapiirros, pohjakaaviot, julkisivut ja leikkaukset arvioidaan ja suunnitellaan uudelleen. Tämä tapahtuu suunnittelu-urakan yhteydessä kunnan valvonnassa. Teknisen valiokunnan päätöksen mukaisesti puun käytön mahdollisuutta rakennuksen sisätiloissa selvitetään toteutussuunnitteluvaiheessa.

 

Hankesuunnitelman kohdassa 6.2.2. on rakennusmateriaalivaihtoehdot, joista ehdotetaan valittavaksi rakennuksen toteuttaminen betonirunkoisena rakennuksena betoniulkoseinäelementein.

 

Hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä hyväksyttäisiin myös hankkeen alustava aikataulu ja sen mukaiset toimet, kuten suunnittelijoiden kilpailuttaminen.

 

Hankesuunnitelmaa ja sen muotoutumista sekä tulevaa suunnittelua ohjaavat myös tarvekartoitukset, joita on kuvattu liitteissä 1, 2, 9, 10, 11 ja 13. Liitteessä 13 kuvataan toiveita ja niiden huomiointia hankesuunnitelmassa. Liitettä hyödynnettäisiin jatkosuunnitteluvaiheissa.

 

Vaihtoehtoiseksi käsitettyjä toteutusmuotoja sekä hiilijalanjälkeä käsitellään liitteissä 8 ja 15 sekä 12.

 

Hankkeen merkitys kunnan talouden kannalta esitetään liitteessä 14. Hanke tarjoaa huomattavasti matalammat kouluverkon kustannukset oppilasmäärän ja ylläpidettävän kiinteistömassan määrän sekä tarvittavan henkilökunnan määrän optimoituessa. Optimointi edellyttää kouluverkon muutoksia. Lisäkustannuksia puolestaan aiheutuu korkomenojen kasvusta. Poistojen määrä kasvaa merkittävästi. Liitteessä 14 ei huomioida sitä, että ilman uudisrakentamista koulukiinteistöjen korvausvelka kasvaa merkittävästi ja edellyttää myös investointeja tulevaisuudessa.

 

Hankkeen henkilöstövaikutuksia on käsitelty henkilöstötoimikunnassa vuosina 2022 ja 2023 kolme kertaa. Kunnanvaltuuston valtuustoseminaarissa 16.3. on edelleen käyty läpi WSP:n, Inspiran, ja FCG:n toimesta hankesuunnitelmaa, rahoitus- ja toteutusvaihtoehtoja sekä kunnan kantokykyä investoinnin suhteen.

 

Valtuustoseminaarissa käsiteltiin myös opettajaryhmän jättämää 15.3. allekirjoitettua kirjelmää. Tarkoitus on, että kunnanhallitus päättäisi rakennuksen käyttäjien kuulemisen menettelyistä hankkeen seuraavia vaiheita varten.

 

Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen käynnistettäisiin ns. toteutussuunnitteluvaihe, jossa laaditaan yksityiskohtaiset rakentamissuunnitelmat koulurakennuksesta. Tekninen valiokunta on päättänyt kokouksessaan 2.3.2023 suunnittelijoiden kilpailutuksen hankesuunnitelman aikataulun mukaisesti, mikäli hankesuunnitelma tulee hyväksyttyä. Suunnittelun kilpailutusasiakirjojen laadinta käynnistettäisiin huhtikuun 2023 alussa. Suunnittelutarjoukset on tarkoitus pyytää seuraavista osakokonaisuuksista:

 

 •                      Arkkitehti- ja pääsuunnittelu
  • arkkitehtisuunnittelu
  • pääsuunnittelu
  • akustiikkasuunnittelu
  • pihasuunnittelu
  • tietomallikoordinointi
 •                      Rakenne- ja geosuunnittelu
 •                      LVIAJ-suunnittelu
  • lämmitys-, vesi- ja viemäröintijärjestelmien suunnittelu
  • ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelu
  • rakennusautomaatiojärjestelmien suunnittelu
  • jäähdytysjärjestelmien suunnittelu
 •                      Sähkösuunnittelu

 

Perusopetuksen ja lukion ylläpito ovat ylivoimaisesti laajin kunnan tehtävistä sosiaali- ja terveystoimen tehtävien siirryttyä lähes kokonaan hyvinvointialueiden hoidettavaksi. Tilojen käytettävyys ja kunto ovat tekijöitä, joilla kunta voi merkittävästi parantaa palvelujaan. Nakkilan harrastusmahdollisuudet ja lapsiperheen arjen helppous ovat ja voivat olla kunnan vahvuuksia ja strategian mukaisesti perheiden hyvinvointia edistävä asia.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto

1) hyväksyy WSP Finland Oy:n laatiman uuden koulun hankesuunnitelman liitteineen uuden koulun toteuttamista ohjaaviksi asiakirjoiksi ja taloudelliset reunaehdot määrääviksi asiakirjoiksi sekä päättää, että toteutussuunnittelun valmisteluun ja sen jatkovaiheisiin ryhdytään, kun hankesuunnitelma on hyväksytty.

2) päättää, että nykyiseen kouluverkkoon kuuluvia kouluja lakkautetaan vähintään hankesuunnitelman kohdan 1.1. mukaisesti. Väistötiloihin siirtymiset toteutettaisiin todellisen tarpeen ja vuosittaisen seurannan mukaan välttäen tarpeettomia oppilassiirtoja.

3) hyväksyy uudisrakennuksen toteuttamisen betonirunkoisena rakennuksena betoniulkoseinäelementein.

4) hyväksyy, että uuden koulun investointi toteutetaan kunnan omaan taseeseen.

5) edellyttää, että kunnanhallitus tekee päätöksen hankkeen ohjauksesta ja käyttäjien huomioimisesta hankesuunnittelun jälkeisessä toteutussuunnitteluvaiheessa.

6) päättää, että hankkeen toteutuksen urakkamuotona käytetään pääurakkaa ja alistettuja sivu-urakoita kokonaisurakoina.

 

Päätös Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto:

1) hyväksyy WSP Finland Oy:n laatiman uuden koulun hankesuunnitelman liitteineen uuden koulun toteuttamista ohjaaviksi asiakirjoiksi ja taloudelliset reunaehdot määrääviksi asiakirjoiksi sekä päättää, että toteutussuunnittelun valmisteluun ja sen jatkovaiheisiin ryhdytään, kun hankesuunnitelma on hyväksytty.
Tilaohjelmaa täydennetään tarvittavien tilojen osalta. Täydennys tehdään kokonaispinta-alaa kasvattamatta.

Taloudellisten reunaehtojen muuttuessa hanke tuodaan kunnanvaltuuston päätettäväksi uudelleen.

2) päättää, että nykyiseen kouluverkkoon kuuluvia kouluja lakkautetaan vähintään hankesuunnitelman kohdan 1.1. mukaisesti. Väistötiloihin siirtymiset toteutettaisiin todellisen tarpeen ja vuosittaisen seurannan mukaan välttäen tarpeettomia oppilassiirtoja.

3) hyväksyy uudisrakennuksen toteuttamisen betonirunkoisena rakennuksena.

4) hyväksyy, että uuden koulun investointi toteutetaan kunnan omaan taseeseen.

5) edellyttää, että kunnanhallitus tekee päätöksen hankkeen ohjauksesta ja käyttäjien huomioimisesta hankesuunnittelun jälkeisessä toteutussuunnitteluvaiheessa. Hankkeen ohjausryhmään otetaan henkilöstön edustaja lukiosta tai yläluokilta, henkilöstön edustaja alaluokilta sekä muun henkilöstön edustaja. Muun ohjausryhmän päättää kunnanhallitus.

6) päättää, että hankkeen toteutuksen urakkamuotona käytetään pääurakkaa ja alistettuja sivu-urakoita kokonaisurakoina.

 

Täytäntöönpano valtuusto

 

 

KV 03.04.2023 § 13  

99/00.00.01.04/2021  

 

 Kunnanjohtaja Turpela Nina-Mari

 

Päätösehdotus Nakkilan kunnanvaltuusto:

1) hyväksyy WSP Finland Oy:n laatiman uuden koulun hankesuunnitelman liitteineen uuden koulun toteuttamista ohjaaviksi asiakirjoiksi ja taloudelliset reunaehdot määrääviksi asiakirjoiksi sekä päättää, että toteutussuunnittelun valmisteluun ja sen jatkovaiheisiin ryhdytään, kun hankesuunnitelma on hyväksytty.
Tilaohjelmaa täydennetään tarvittavien tilojen osalta. Täydennys tehdään kokonaispinta-alaa kasvattamatta.

Taloudellisten reunaehtojen muuttuessa hanke tuodaan kunnanvaltuuston päätettäväksi uudelleen.

2) päättää, että nykyiseen kouluverkkoon kuuluvia kouluja lakkautetaan vähintään hankesuunnitelman kohdan 1.1. mukaisesti. Väistötiloihin siirtymiset toteutettaisiin todellisen tarpeen ja vuosittaisen seurannan mukaan välttäen tarpeettomia oppilassiirtoja.

3) hyväksyy uudisrakennuksen toteuttamisen betonirunkoisena rakennuksena.

4) hyväksyy, että uuden koulun investointi toteutetaan kunnan omaan taseeseen.

5) edellyttää, että kunnanhallitus tekee päätöksen hankkeen ohjauksesta ja käyttäjien huomioimisesta hankesuunnittelun jälkeisessä toteutussuunnitteluvaiheessa. Hankkeen ohjausryhmään otetaan henkilöstön edustaja lukiosta tai yläluokilta, henkilöstön edustaja alaluokilta sekä muun henkilöstön edustaja. Muun ohjausryhmän päättää kunnanhallitus.

6) päättää, että hankkeen toteutuksen urakkamuotona käytetään pääurakkaa ja alistettuja sivu-urakoita kokonaisurakoina.

 

Päätös Keskustelun kuluessa Mervi Naski ehdotti, että asia palautetaan valmisteluun. Terhi Männistö kannatti ehdotusta.

Päätettyään keskustelun, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä koska oli tehty kunnanhallituksen pohjaehdotuksesta poikkeava ja kannatettu ehdotus. Suoritetussa kättennostoäänestyksessä Mervi Naskin pohjaehdotusta kannattivat Pentti Heinänen, Kari Sulonen, Ilmo Myllymaa, Terhi Männistö, Mervi Naski, Teemu Peippo, Heli Kujanpää, Leena Reikko, Tuula Vepsäläinen, Mervi Viinamäki ja Jarmo Virtanen. Kunnanhallituksen pohjaehdotusta kannattivat Harri Aalto, Kelpo Ahola, Jarno Ahosmäki, Eetu Bragge, Aleksi Bärlund, Vilho Hakala, Mika Isoniemi, Sari Kalliokorpi, Kari-Pekka Kankeri, Jari Koski, Martti Lintikko, Heli Lukka, Keijo Mäkilä, Marko Nieminen, Satu Lankinen, Erik Sallinen, Kauko Tuliniemi, ja Taija Vettenranta.

Puheenjohtaja totesi, että äänestystulos oli 18 - 11 ja päätökseksi oli tullut kunnanhallituksen pohjaehdotus.

Mervi Naski jätti kirjallisen eriävän mielipiteen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa